28.06.2002

Zwyczajne walne zgromadzenie PKN ORLEN SA

Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki za 2001 r. i zgoda na przesunięcie ostatecznego terminu, utworzenia przez PKN ORLEN S.A. spółki Joint Venture z firmą Basell, do 30 września to pierwsze z postanowień wczorajszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN SA.

Ponadto ZWZ zaakceptowało strukturę podziału zysków za 2001 r. z uwzględnieniem wypłaty dywidendy w wysokości 12 gr na każdą akcję spółki. Zgromadzenie dokonało również zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.