28.06.2004

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PKN ORLEN SA UCHWALIŁO ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI

ZWZ PKN ORLEN SA zatwierdziło zmiany w statucie spółki dostosowujące jego zapisy do regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Według nowych zapisów wynegocjowanych w trakcie obrad Skarb Państwa zyskał uprzywilejowaną pozycję na czas jednego roku, do 30 czerwca 2005 r.

Kontynuując obrady przerwane 24 czerwca, akcjonariusze dyskutowali głównie nad propozycjami zmiany § 7, ust. 11 Statutu Spółki. Przedstawiono kilka projektów modyfikacji dostosowujących zapisy statutu dotyczące ograniczenia prawa głosu, do wskazań Kodeksu Spółek Handlowych. Wymaganą akceptację 75% głosów uzyskała uchwała zawierająca propozycję Ministerstwa Skarbu Państwa. W efekcie zatwierdzenia zmian obowiązują zasady wskazujące, iż prawo głosowania obecnych i nowych akcjonariuszy, którzy nabędą lub obejmą akcje po 28 czerwca 2004 r. i w rezultacie przekroczą próg 20%, będzie ograniczone do poziomu 1/5 głosów istniejących w Spółce. Kolejny zapis tego paragrafu, wyjątkiem czyni Skarb Państwa, który jako jedyny posiada w dniu dzisiejszym ponad 20% akcji i będzie mógł wykonywać głosy z pełnego pakietu posiadanych walorów. Jednak według nowego brzmienia § 7, ust. 11, pkt. 3, Skarb Państwa zrezygnuje z uprzywilejowanej pozycji „z dniem wejścia w życie przepisów prawa przewidujących ochronę interesów SP w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2005 roku”. Po tym terminie Skarb Państwa będzie miał również ograniczone prawo głosu do 20% - tak jak inni akcjonariusze.

Z kolei w pkt. 4 stwierdza się, iż „Dla potrzeb powyższych postanowień niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz dla obliczania głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych kwitów depozytowych na akcje”.

Z wprowadzeniem powyższych zapisów nie zgodzili się akcjonariusze: Bengodi Finance S.A., Kulczyk Holding S.A. oraz Euro Agro Centrum S.A. oświadczając, iż głosowali przeciwko uchwale i składając do niej sprzeciw.

Pozostałe zmiany do statutu zostały zaakceptowane przez ZWZ zgodnie z brzmieniem proponowanym przez Zarząd Spółki. Dotyczą one przekształcenia indywidualnych kadencji członków Rady Nadzorczej w kadencję wspólną, liczoną od 21 lutego 2004 roku oraz zapisów w kwestii warunków nabycia lub zbycia nieruchomości. Pełną treść podjętych uchwał można znaleźć na stronie internetowej koncernu - www.orlen.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie - raporty bieżące.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA