30.04.2004

Oświadczenie PKN ORLEN SA i MOL o współpracy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości wspólne oświadczenie MOL i PKN ORLEN o postępie w rozmowach na temat współpracy.

MOL i PKN ORLEN podpisały w dniu 20 listopada 2003 r. Porozumienie, w oparciu o które rozpoczęte zostały, na zasadzie wyłączności, konsultacje pomiędzy MOL i PKN ORLEN mające na celu oszacowanie ewentualnych korzyści związanych z nawiązaniem bliższej współpracy pomiędzy Stronami. Porozumienie określało wstępny okres na prowadzenie wyłącznych konsultacji dotyczących przyszłej współpracy PKN ORLEN i MOL.

Wyniki szczegółowych, wspólnych analiz przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich miesięcy jednoznacznie wskazały na znaczące ekonomiczne przesłanki przemawiające za nawiązaniem współpracy przez Strony oraz na potencjał takiego współdziałania. PKN ORLEN i MOL osiągnęły znaczący postęp w przygotowaniu uzgodnionych, szczegółowych ram wzajemnej współpracy.

Zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Stronami oraz zapewnienie poparcia i odpowiednich decyzji na szczeblu rządowym jak i korporacyjnym wymaga jednakże dalszych rozmów i dyskusji. Współpraca pomiędzy Stronami rozpoczęta po podpisaniu Porozumienia będzie kontynuowana w oparciu o dotychczasowe postępy w pracach.