12.05.2004

Komunikat

W Raporcie uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez biegłego rewidenta PKN ORLEN S.A. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przekazanego w dniu 31 marca 2004 r. jako część rocznego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. znalazł się następujący zapis: „Spółka w 2003 roku rozszerzyła procedurę mającą na celu identyfikację transakcji ze stronami powiązanymi, obejmującą między innymi oświadczenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, jeden z członków Rady Nadzorczej nie wypełnił w pełni procedury w rozszerzonym zakresie.„

Zarząd PKN ORLEN S.A. pragnie przekazać następujące wyjaśnienie.

Osoby sprawujące funkcje członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zobowiązane są do składania oświadczeń o dokonanych transakcjach ze Spółką i podmiotami zależnymi w zakresie regulowanym przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z późn. zm. oraz wewnętrzny Regulamin sporządzania i przekazywania przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informacji wymaganych od emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. W roku 2003 zarówno Regulamin jak i Rozporządzenie w części dotyczącej obowiązku składania oświadczeń o transakcjach dokonanych ze Spółką i podmiotami zależnymi nie uległy zmianie, a wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej złożyli w terminie stosowne oświadczenia w pełni wypełniając ciążące na nich obowiązki wynikające z Rozporządzenia i Regulaminu informowania o transakcjach dokonanych ze Spółką i podmiotami zależnymi.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA