18.05.2004

Oświadczenie

PKN ORLEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym audytor Spółki, firma Ernst & Young Audit sp. z o.o. przekazała Spółce celem publikacji następujące oświadczenie:

OŚWIADCZENIE ERNST & YOUNG AUDIT SP. Z O.O. W SPRAWIE OŚWIADCZENIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.

W związku z artykułem prasowym w Gazecie Wyborczej z dnia 12 maja 2004 roku oraz oświadczeniem Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 12 maja 2004 roku odnoszącym się do raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok 2003 sporządzonego przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. i zawartego w tym raporcie stwierdzenia o niewypełnieniu przez jednego z członków Rady Nadzorczej w pełni procedury dotyczącej oświadczeń o transakcjach ze stronami powiązanymi, składamy następujące oświadczenie.

W toku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok, biorąc pod uwagę obowiązki biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, uznaliśmy za niezbędne wprowadzenie w Spółce dodatkowej procedury w odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok mającej na celu ograniczenie zwiększonego ryzyka wynikającego z transakcji ze stronami powiązanymi na warunkach nierynkowych. Nie wprowadzenie takiej procedury miałoby wpływ na naszą opinię z badania sprawozdania finansowego. W rezultacie, w dniu 1 marca 2004 roku, zaproponowaliśmy Spółce rozszerzenie zakresu oświadczeń składanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ramach dotychczas obowiązującej w Spółce procedury. Omówione ze Spółką projekty oświadczeń zostały przekazane przez Spółkę członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

W dniu 30 marca 2004 roku, w późnych godzinach popołudniowych został nam przekazany komplet zebranych przez Spółkę oświadczeń, podpisanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Oświadczenie podpisane przez Pana Przewodniczącego Jana Wagę zawierało tekst przed proponowanym przez nas rozszerzeniem. Ze względu na fakt, że powyższe oświadczenie dotyczyło jedynie członka Rady Nadzorczej Spółki, nie zaś członków Zarządu prowadzących sprawy Spółki, uznaliśmy za niezbędne poinformowanie o tym fakcie w raporcie uzupełniającym opinię z badania bez konieczności modyfikacji naszej opinii.

W dniu 11 maja 2004 roku zostaliśmy poinformowani, że obowiązujący w Spółce Regulamin nie uległ zmianie i treść omawianego oświadczenia nie została w rozszerzonym zakresie formalnie włączona do Regulaminu Spółki.

Biorąc powyższe wyjaśnienie pod uwagę oraz działając w dobrej wierze, chcielibyśmy wyrazić głębokie ubolewanie, że w sposób przez nas niezamierzony osoba Pana Przewodniczącego Jana Wagi została przedstawiona w mediach, w kontekście nie wypełnienia zasad Regulaminu Spółki. Jednocześnie potwierdzamy, że Pan Przewodniczący Jan Waga złożył w dniu 30 marca 2004 roku oświadczenie, które według dostępnej nam na dzień dzisiejszy wiedzy, było zgodne z Regulaminem Spółki na ten dzień i którego podstawą prawną był § 5 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (z późn. zm.).