17.03.2004

W kwietniu NWZ PKN ORLEN S.A.

Porządek obrad:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wyrażenie zgody na rozporządzenie (zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
Zmiana Regulaminu korzystania z Funduszu Prywatyzacyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawił proponowane zmiany Statutu Spółki, które są dostępne na stronie www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Przypominamy, iż warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 7.30-16.00 w Centrum Administracji w Dziale Prawnym pok.203) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 31 marca 2004r. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w okresie 7 dni przed NWZ w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, w budynku Centrum Administracji, przy recepcji, w godzinach 8.00-15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.00.

Biuro Prasowe PKN ORLEN SA