04.08.2004

Stanowisko Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

"W związku ze sformułowanym, przez rzecznika prasowego Ministerstwa Skarbu Państwa, zarzutem odstąpienia przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. od ustalonej procedury wyboru Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. poprzez dokonanie wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. kandydata spoza listy przygotowanej przez "firmę headhunterską", Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., działając na podstawie Paragrafu 8 ust. 9 pkt 2 Statutu Spółki PKN ORLEN S.A. i Paragrafu 23 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej
Spółki PKN ORLEN S.A. przedstawia następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie:

  1. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., jako organ spółki akcyjnej, nigdy nie zdecydowała o wyłączeniu możliwości wyboru Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. spośród kandydatów innych niż przedstawieni przez KORN/FERRY International Sp. z o.o. ("firma headhunterska"). Rada Nadzorcza PKN Orlen S.A. podkreśla, że przy wyborze Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. kierowała się wyłącznie najlepiej pojętym interesem Spółki. W przekonaniu Rady Nadzorczej ustanowienie a priori ograniczenia możliwości wyboru Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. wyłącznie spośród kandydatów przedstawionych przez firmę headhunterską nie tylko mogłoby godzić w interes spółki PKN ORLEN S.A., ale oznaczałoby również faktyczne przerzucenie odpowiedzialności za wybór Prezesa Zarządu PKN Orlen S.A. na firmę headhunterską. W rozumieniu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. fakt korzystania z usług firmy headhunterskiej w żaden sposób nie zwalniał członków Rady Nadzorczej od, statuowanego przepisami prawa, obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy wyborze Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., a więc wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu takiego kandydata, który w przekonaniu Rady Nadzorczej najpełniej gwarantuje wykonywanie tej odpowiedzialnej funkcji, bez względu na to czy kandydat taki znajdował się na liście przestawionej przez firmę headhunterską czy nie.
  2. W związku z powyższym Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A jako statutowy organ spółki nigdy nie przyjęła procedury zamykającej Radzie Nadzorczej możliwość powołania na stanowisko Prezesa Zarządu osoby innej niż zaproponowana przez firmę headhunterską. Co więcej Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. przyjęła jednomyślnie taką procedurę postępowania w sprawie wyboru Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., która zakładała możliwość głosowania przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. również nad kandydatami, innymi niż przedstawieni przez firmę headhunterską i od tej procedury Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. nigdy nie odstąpiła.
  3. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. stwierdza, iż działała zgodnie z dyrektywą przestrzegania najlepiej pojętego interesu PKN ORLEN S.A., przepisami kodeksu spółek handlowych, statutu PKN ORLEN S.A. oraz przyjętych przez Radę Nadzorczą regulacji, w szczególności co do zasad wyboru Prezesa Zarządu Spółki PKN ORLEN S.A. Na podstawie ważnie przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza stwierdziła, że żaden z kandydatów przedstawionych przez firmę headhunterską nie uzyskał wymaganej liczb głosów. W tej sytuacji Rada Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w głosowaniu tajnym powołała na to stanowisko osobę spoza kręgu kandydatów przedstawionych przez firmę headhunterską, która w przekonaniu Rady Nadzorczej w pełni gwarantuje wykonywanie tej odpowiedzialnej funkcji
  4. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. nie głosowała nad kandydaturą Pana Pawła Olechnowicza z tego względu, że kandydatura ta nie została przez żadnego z członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 28 i 29 lipca 2004 r zgłoszona pod głosowanie.",