16.12.2005

Koncern dla Płocka

PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Urząd Miasta Płocka podpisały wczoraj akt notarialny powołujący do życia Fundację "Fundusz Grantowy dla Płocka". Nowopowstała organizacja przejmie obowiązki zarządzania Funduszem.
W latach 2003 - 2004 PKN ORLEN zasilił konto Funduszu sumą 1 mln zł, a po zarejestrowaniu fundacji przekaże kolejne 300 tys. zł.

Dokumenty w imieniu sygnatariuszy podpisali: Prezydent Miasta, Mirosław Milewski, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN, Jan Maciejewicz, Członek Zarządu PKN ORLEN, Dariusz Witkowski, Prezes Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Hartmut Lueker i Wiceprezes Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Marek Sęp.

Cele działania Fundacji skupią się wokół podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw realizowanych na rzecz:

  • podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Płocka,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
  • podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
  • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
  • podnoszenia jakości pomocy społecznej, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka,
  • podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
  • upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
  • wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
  • wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
  • prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Fundusz Grantowy powstał w lipcu 2003 roku jako efekt działań partnerskich Urzędu Miasta Płocka i PKN ORLEN by skutecznie wspierać inicjatywy obywatelskie oraz wzmacniać zaangażowanie społeczne przy realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Wkrótce po zainicjowaniu projektu dołączył do niego także Levi Strauss. Przez pierwszy etap jego działalności administrowanie Funduszem oraz wypracowanie przejrzystych i wiarygodnych mechanizmów funkcjonowania powierzono Programowi Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Z dotacji Funduszu korzystają organizacje pozarządowe oraz inne działające na terenie miasta. W ten sposób dofinansowywane są projekty, które wspierają rozwój, zgodnie z celami strategicznymi Miasta przyjętymi przez Forum dla Płocka. Dotychczas w trzech edycjach podziału środków funduszu przyznano 123 granty na sumę prawie 2,1 mln zł.