27.07.2005

Spór zbiorowy zakończony

Organizacje związkowe i PKN ORLEN podpisały porozumienie kończące spór zbiorowy, w zakresie programu restrukturyzacji struktur regionalnych Koncernu. Tym samym Krajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny został rozwiązany.

Porozumienie podpisali reprezentanci Pracodawcy i Krajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego (skupiającego 11 regionalnych organizacji związkowych) oraz przewodniczący siedmiu organizacji związkowych. Sygnatariusze strony związkowej zaakceptowali m.in. przedstawione przez Zarząd ostateczne zasady Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). Podpisanie porozumienia miało miejsce 21 lipca 2005 r. w Koszelówce k/Płocka.

Zgodnie z treścią dokumentu udzielone zostały gwarancje wypłaty świadczeń z PDO, na poziomie 50 tys. zł + 4 tys. za każdy rok stażu w Spółce, przez okres 2 lat. Gwarancja ta obejmuje pracowników zatrudnionych (na dzień 30 czerwca 2005r.) w Regionalnych Jednostkach Organizacyjnych (RJO) hurtu, logistyki, kadr, administracji i prewencji, restrukturyzowanych 5 Baz Magazynowych, terenowych służb wsparcia - zwłaszcza w obszarze finansów i administracji. Na mocy porozumienia pracownicy ci, mają możliwość wyboru czy chcą skorzystać z PDO, czy też przejść do pracy w nowotworzonych strukturach.

Dokument odnosi się również do nowych zasad funkcjonowania organizacji związkowych- zawiera intencję sprecyzowania i umieszczenia tych reguł w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Strony zadeklarowały wolę zdynamizowania negocjacji układowych, tak by dokument był gotowy do końca tego roku.

W ciągu 110 dni negocjacji dotyczących restrukturyzacji odbyło się łącznie 20 spotkań konsultacyjno – negocjacyjnych ze związkami zawodowymi, nie licząc konsultacji z liderami związkowymi w mniejszych gremiach. W każdym ze spotkań uczestniczyła ok. 40 osobowa reprezentacja związkowa. Tak szerokie i intensywne konsultacje wynikały z woli Zarządu o prowadzeniu procesu restrukturyzacji w dialogu społecznym.

Program Dobrowolnych Odejść zaproponowany przez Zarząd spotkał się z dużym zainteresowaniem pracowników. Deklaracje złożyło ok. 670 osób. W ten sposób znacznie przekroczona została prezentowana na początku programu liczba osób objętych restrukturyzacją, szacowana na 327 osób.