14.11.2005

Strategia ORLEN Deutschland

Głęboka restrukturyzacja i rozwój to główne założenia strategii dla ORLEN Deutschland na lata 2006-2009. Przewidywany wskaźnik zwrotu z kapitału ROACE przy zastosowaniu tej koncepcji ma wynieść 18,4%, z uwzględnieniem zachowania korzystnych transakcji SWAP. Wybrany wariant nie wyklucza możliwości sprzedaży tych aktywów w przyszłości.

Niemiecki rynek detaliczny charakteryzuje się spadkami wolumenów i marż oraz dużą konkurencją. Uczestnicy tego rynku skupiają się na utrzymaniu rentowności w coraz trudniejszych warunkach. W obliczu tej sytuacji Zarząd PKN ORLEN przyjął strategiczne kierunki rozwoju dla ORLEN Deutschland do 2009 r. zakładające restrukturyzację sieci stacji i systemu zarządzania, jak również zwiększenie udziału w rynku.

Na etapie projektowania strategii rozważaniom poddano 3 koncepcje: wyjścia z rynku (dezinwestycji), restrukturyzacji i restrukturyzacji z opcją rozwoju.
Analizy wykazały, iż wyjście z rynku niemieckiego realizowane poprzez sprzedaż aktywów konkurencji przyniosłoby znaczną stratę księgową. Ważnym założeniem było utrzymanie korzystnych transakcji SWAP. Bez nich działalność ORLEN Deutschland byłaby nieopłacalna.

Opcja restrukturyzacji w formie optymalizacji kosztów stacji, zmian w formule zarządzania i wyłączenia nierentownych stacji z sieci, przy założeniu stabilnej marży detalicznej w segmencie ekonomicznym ( 4,5 eurocenta/l), miałaby przynieść ROACE na poziomie 14,7%. Zgodnie ze strategią Koncernu wariant ten nie spełnia wymagań w zakresie oczekiwanego zwrotu z kapitału.
Kryteria wymagane przez PKN ORLEN spełniła natomiast kolejna analizowana koncepcja - restrukturyzacja + rozwój, gwarantująca osiągnięcie ROACE w wysokości 18,4%. Scenariusz zakłada podobnie jak w wariancie drugim - restrukturyzację struktur zarządczych ORLEN Deutschland, optymalizację kosztów funkcjonowania stacji, wyłączenie kilkudziesięciu nierentownych obiektów z sieci, zwiększone efekty skali poprzez akwizycje obiektów w nowych lokalizacjach, a w efekcie osiągnięcie 10% rynku w północnych Niemczech. Wariant ten nie wyklucza możliwości sprzedaży aktywów na korzystnych warunkach.

Jednorazowe koszty wdrożenia wszystkich założeń rekomendowanej opcji (restrukturyzacja + rozwój), szacowane są na 81 mln EUR,w tym 50 mln EUR na akwizycje i rebranding przejmowanych obiektów. Potencjał poprawy wyniku biorący się z przeprowadzenia planowanych działań w zakresie optymalizacji kosztów i restrukturyzacji sieci oraz centrali określany jest na poziomie 11,2 mln EUR rocznie.

- Restrukturyzacja i rozwój w połączeniu z transakcjami SWAP to najlepszy z dostępnych scenariuszy dla ORLEN Deutschland działającego w trudnych warunkach niemieckiego rynku. Zapewni odpowiedni wzrost wartości dla akcjonariuszy, a PKN ORLEN pozwoli efektywnie realizować założenia ekonomiczne w wymiarze operacyjnym - zapewnił Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Wojciech Heydel.