19.05.2005

Oświadczenie

Zarząd PKN ORLEN od początku restrukturyzacji struktur regionalnych deklarował otwartość na wszystkie racjonalne argumenty zgłaszane w trakcie konsultacji programu. Dlatego też, uwzględniając sugestie pracowników i organizacji związkowych uznał za możliwe zmodyfikowanie swoich pierwotnych propozycji w zakresie lokalizacji siedzib nowych struktur oraz programów osłonowych. Zarząd zaproponował zmianę siedziby Regionu Centralnego z Łodzi na Lublin. Rozwiązanie to zaproponowane zostało przez pracowników i część związków, a podyktowane jest potrzebą zachowania miejsc pracy we wschodnich województwach Polski.

Ponadto Zarząd zaproponował przyjęcie korzystniejszych dla pracowników warunków uczestnictwa w Programie Dobrowolnych Odejść poprzez wydłużenia do 17 czerwca deklaracji udziału w programie oraz zwiększenie podstawy wypłaty odprawy z 10 na 12-krotnośc wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo Zarząd chce kontynuować rozmowy dotyczących preferencji dla pracowników w wieku przedemerytalnym.

W czasie spotkania w dniu 19 maja br. strona związkowa nie podjęła negocjacji na temat zaproponowanych rozwiązań, odmówiła jednocześnie podpisania protokołu z negocjacji pomiędzy stroną Związkową a Zarządem PKN ORLEN. Zarząd Koncernu ubolewa, iż odpowiedzią na ponawiane zaproszenia do negocjacji i przedstawiane propozycje do dyskusji są warunki wstępne strony związkowej a także zapowiedzi sporu zbiorowego z pracodawcą.

- Ewentualny spór zbiorowy nie byłby dobrym rozwiązaniem dla nikogo – a największymi przegranymi będą pracownicy. Budowa efektywnych struktur sprzedaży jest konieczna, ale jest wiele kwestii, nad którymi możemy się wspólnie zastanawiać i znajdować najlepsze dla pracowników rozwiązania, czego dowodem są choćby zaproponowane w dzisiejszym stanowisku Zarządu propozycje zmian w usytuowaniu siedzib regionów czy programach osłonowych. Ewentualny spór zbiorowy jest procesem regulowanym bardzo ścisłą procedurą, stąd praktycznie nie wpływałby on na codzienne funkcjonowanie Koncernu - mówi Andrzej Macenowicz, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Kadrami i Administracji.

Jednocześnie ewentualny spór zbiorowy nie zamyka drogi do dalszych negocjacji pomiędzy Zarządem Spółki a partnerem społecznym. Zarząd Koncernu konsekwentnie deklaruje chęć prowadzenia dialogu dla wypracowania najlepszych dla Pracowników rozwiązań.