28.04.2006

Audyt potwierdza rekordowe wyniki PKN ORLEN za 2005 rok

W 2005 roku PKN ORLEN osiągnął rekordowy zysk netto (bez negative goodwill czyli jednorazowego efektu nadwyżki wartości godziwej nabytych aktywów netto Unipetrolu nad ceną nabycia) w wysokości 2745 mln zł. Wraz z negative goodwill zysk ten wyniósł 4638 mln zł.

Nie uwzględniając efektu negative goodwill wskaźnik zwrotu na zaangażowanym kapitale (ROACE) wyniósł 13,5 %, a zysk EBITDA 4835 mln zł. Różnica wyniku EBITDA oraz zysku netto wobec wcześniej publikowanego jest efektem techniczno-księgowej korekty związanej z zakończeniem wyceny aktywów Ceska Rafinerska oraz przeprowadzonym testem na utratę wartości poszczególnych spółek Unipetrolu.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w 2005 roku 3664 mln zł. Deklarowany cel powtarzalnych oszczędności w ramach Kompleksowego Programu Redukcji Kosztów Operacyjnych został przekroczony o 82 mln zł.

W 2005 roku zaudytowany zysk netto wyniósł 4638 mln zł a EBITDA 6728 mln zł. Istotnym elementem kształtującym te wyniki było zawiązanie jednorazowych rezerw na ryzyko gospodarcze, restrukturyzacja i odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 282 mln zł. Z pominięciem tych jednorazowych odpisów zaudytowany poziom EBITDA wyniósłby ok. 4834 mld zł, czyli na poziomie powyżej średniej dla 3 kwartałów ubiegłego roku.

Zasadniczym elementem determinującym kwestię wypłaty dywidendy będzie zakończenie przetargu na zakup Rafinerii Możejki Nafta. W przypadku kontynuacji procesu przetargowego na Mažeikiu Nafta z uczestnictwem PKN ORLEN, Zarząd proponuje cały zysk netto pomniejszony o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczyć na kapitał zapasowy. Byłaby to kwota 2 522 mln PLN. W przypadku ostatecznego zakończenia uczestnictwa PKN ORLEN w przetargu na zakup Mažeikiu Nafta, Zarząd proponuje zastosować nową politykę dywidend już od 2006 r. (wypłata zysku za rok 2005) i przeznaczyć dywidendę w wysokości 4 zł 50 gr na akcję. Proponowana kwota 1 925 mln PLN, stanowi 76% zysku netto PKN ORLEN S.A. za rok 2005 i 50% wolnych przepływów dla akcjonariuszy ("Free Casf Flow to Equity" - FCFE)

Zarząd jest przekonany, że potencjalna inwestycja w Mažeikiu Nafta reprezentuje znacznie większy potencjał wzrostu wartości dla akcjonariuszy niż wypłata dywidendy W 2005 roku zakończony został proces konsolidacji aktywów Unipetrolu. Nadwyżka udziału PKN ORLEN w aktywach netto Unipetrol nad ceną nabycia według zaudytowanych wyników Unipetrol i po zakończonym procesie wyceny całego majątku Grupy Unipetrol (zgodnie z MSSF) wyniosła 2 025 mln PLN (wobec kwoty 2 006 mln PLN prezentowanej dotychczas).

W efekcie przeprowadzonego w ramach pełnego oszacowania majątku czeskiej grupy na koniec 2005 r. testu na utratę wartości aktywów spółki Paramo oraz Kaucuk wartość aktywów tych spółek uległa zmniejszeniu, co wpłynęło na obniżenie negative goodwill łącznie o 258 mln PLN. Ostateczny poziom nadwyżki miedzy wartością nabytych aktywów Unipetrol a zapłaconą ceną zmniejszył się (wobec wstępnie prezentowanej kwoty 2 006 mln PLN wpływającej na wyniki po 4kw.'05) o 113 mln PLN do 1 893 mln PLN.

Począwszy od 1kw.'05 PKN ORLEN prezentuje, dla lepszego porównania, wyniki Koncernu przy przeliczeniu na analogiczne jak w 2004 r. warunki makroekonomiczne, a także eliminując tegoroczny wpływ negative goodwill w związku z zakupem Unipetrolu.

Czynniki, które uważamy, że przemawiają za prezentacją wyników w warunki porównywalnych 2004 r. to m.in.:

  • Możliwość wyeliminowania efektów makroekonomicznych istotnie wpływających na zmienność wyników
  • Wskazanie efektów działań restrukturyzacyjnych i efektywnościowych podejmowanych przez Zarząd
  • Lepsza porównywalność wyników Koncernu kwartał do kwartału oraz rok do roku
  • Wyeliminowanie elementów o charakterze jednorazowym, np. negative goodwill
  • Możliwość pełnego rozliczenia kadry kierowniczej z postawionych celów operacyjnych, np.: wzrost wolumenu sprzedaży, kontrola kosztów stałych i zmiennych czy optymalizacja nakładów inwestycyjnych

W przypadku EBITDA, w 2005 roku uzyskaliśmy w warunkach porównywalnych wzrost o 22,6%, a o blisko 70% po uwzględnieniu negative goodwill. W przypadku poziom wskaźnika ROACE, w warunkach porównywalnych z 2004 roku, po 12 miesiącach 2005 roku osiągnąłby wartość 14% a 22,8% po uwzglednieniu negative goodwill (poziom 14% wynika istotnego wzrostu mianownika po zakupie Unipetrol).

Najważniejszymi czynnikami makroekonomicznymi kształtującym warunki gospodarcze dla branży naftowej w 2005 roku były: wzrost cen ropy do poziomu 54,48 $/b, o 42 proc. w stosunku do 2004 roku, spadek marży rafineryjnej o 9 proc. (rok/rok) do poziomu 5,12 $/b oraz wzrost o 2 % (rok/rok)dyferencjału Brent/URAL - do 4,2$/b.

W pierwszym kwartale 2006 r. marże rafineryjne kształtowały się na zdecydowanie niższych poziomach niż w analogicznym okresie 2005r.. Dopiero w kwietniu siągnęły zakładany przez Spółkę na ten rok pułap. Ponadto z powodu niespotykanie silnych mrozów zmniejszone zostało dostarczanie gazu praktycznie dla całej Europy. Miało to istotne znaczenie dla PKN ORLEN, który jest największym konsumentem gazu ziemnego w Polsce. Wpłynęło to też znacząco na koszyk oferowanych produktów.

Marże rafineryjne w pierwszym kwartale 2006 kształtowały się średnio na poziomie 2,56 USD/b a dyferencjał Brent/Ural na poziomie 3,63 USD/b. Oznacza to spadek o ok. 9% i 29% odpowiednio dla marży rafineryjnej i dyferencjału Rent/Ural wobec średniej w 1 kw. ubiegłego roku (odpowiednio 3,6 USD/bbli 5,1 USD/bbl). Prognozy Koncernu na ten rok zakładają średnioroczny poziom marży rafineryjnej na poziomie 5,33 USD/b a dyferencjału Ural/Brent na poziomie 3,5 USD/b.