27.10.2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu, zwołuje na wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2006 roku, o godz. 13.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad.

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Informacja na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
     

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 listopada 2006 roku (do godz. 24:00). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 9.00-16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 12.00.