04.10.2006

„Płockie Noble” rozdane

Podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej w Płocku PKN ORLEN nagrodził najlepsze prace magisterskie i naukowe przygotowane pod kątem działalności produkcyjnej Koncernu. Przedstawiciele Politechniki i PKN ORLEN podpisali też Porozumienie o współpracy na kolejne 3 lata.

W tym samym czasie, kiedy rozdane zostały nagrody Nobla w dziedzinach fizyki i chemii światowej klasy specjalistów, w płockiej politechnice wręczone zostały nagrody dla autorów najlepszych prac naukowych w Konkursie o Nagrodę Prezesa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Wyróżnienia wręczył Igor Chalupec, Prezes Zarządu PKN ORLEN podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej w Płocku. Nagrody finansowe zostały przyznane za najlepsze prace badawczo-rozwojowe wykonane przez studentów i pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku. Projekt był realizowany w ramach porozumienia o współpracy podpisanego w 2004 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A. z Politechniką Warszawską w Płocku.

W konkursie na najlepszą prace badawczo- rozwojową wykonana przez pracowników uczelni wyróżniono dwa zespoły: Pierwszą nagrodę wysokości 15.000 zł otrzymał zespół w składzie autorskim: Jerzy Raniszewski, Andrzej Wojtycki, Władysław Ostrowski. Druga lokata i nagroda wysokości 7.000 zł przyznana została zespołowi w składzie: dr inż. Lech Wilkanowicz, ds. Krystyna Kardasz, dr inż. Ewa Kędzierska, mgr inż. Maria Konopka, Mariola Czarnecka, Jadwiga Grzelak.

Zwycięzcami konkursu na pracę studencką zostali:
Dwie równorzędne nagrody po 5.000 złotych za pierwsze miejsca zostały przyznane: Kamilowi Bartoszowi Marszałkowi oraz Markowi Plucie. Nagroda druga w łącznej wartości 3.000 złotych trafiła do Tomasza Stypułkowskiego oraz Pawła Kowalkowskiego. Nagroda trzecia w wysokości 2.000 złotych została wręczona Sławomirowi Kęska autorowi pracy: „Badanie sprzęgieł membranowych w układach napędu pomp w przemyśle rafineryjnym”. Wyróżnienie w wysokości 1.000 złotych trafiło do Piotra Ciećwiarza i Moniki Mariańskiej, którzy zbadali zastosowanie mikrofal w technologii rafineryjnej.

Podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego płocki Koncern zawarł porozumienie z Politechniką Warszawską w zakresie współpracy dydaktyczno-naukowej.

PKN ORLEN mając na uwadze wieloletni wkład Politechniki Warszawskiej oddział Płock, w kształcenie i doskonalenie kadry inżynieryjno-technicznej i kierowniczej postanowił zawrzeć porozumienie w zakresie współpracy naukowo-technicznej, której celem będzie przygotowanie kadr oraz szkoleń dla potrzeb PKN ORLEN S.A.

W ramach porozumienia Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku zobowiązała się do uwzględniania w programach kształcenia problematyki związanej z działalnością PKN ORLEN S.A., wykonywania prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych na zlecenie spółki. Uzupełnieniem powyższej współpracy będzie także prowadzenie prac dyplomowych o tematyce związanej z działalnością płockiego Koncernu, a tym samym wyłaniania kandydatów do pracy w firmie. Porozumienie obejmować będzie również wsparcie spółki w organizowaniu szeroko pojętej współpracy pomiędzy uczelnią a firmą, której celem jest promocja i stały kontakt studentów z przedstawicielami spółki.

PKN ORLEN podejmując działania wspierające uczelnię zobowiązał się do finansowania modernizacji laboratoriów naukowo-badawczych, pracowni komputerowych oraz bazy dydaktycznej Szkoły. Pozostałe elementy współpracy to stworzenie platformy będącej wymianą wiedzy i doświadczeń pracowników spółki, a studentami kierunków technicznych Politechniki Warszawskiej.