22.07.2007

Zmiana w akcjonariacie PKN ORLEN

W wyniku tej transakcji Skarb Państwa posiada łącznie 117 710 196 akcji Spółki, co stanowi 27,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tym samym Nafta Polska nie posiada już akcji PKN ORLEN.

Ponadto Skarb Państwa poinformował Spółkę, że na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca 2009 roku i przerwanym do 15 lipca 2009 roku, podmioty zależne od Skarbu Państwa (poza Naftą Polską ) reprezentowały na tym Zgromadzeniu łącznie 20 088 000 akcji Spółki, stanowiących 4,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 20 088 000 głosów i 4,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.