26.11.2007

PKN ORLEN poszuka ropy w Lubelskiem

Koncern otrzymał koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Polski

W czerwcu 2007 roku PKN ORLEN złożył w Ministerstwie Środowiska pięć wniosków o przyznanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie lubelskim. Z końcem października 2007 roku Minister Środowiska zaakceptował wszystkie wnioski i udzielił Koncernowi koncesji na okres 5 lat.

W celu częściowego zabezpieczenia dostaw ropy naftowej dla swoich rafinerii, PKN ORLEN postanowił wykorzystać polski potencjał naftowy. Pod koniec 2006 roku zespól geologów z Biura Poszukiwań i Wydobycia PKN ORLEN przeanalizował możliwości występowania ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Polski. Zespół skoncentrował się na tych obszarach, które były dostępne dla potencjalnych inwestorów w ofercie publicznej.

W maju 2007 roku Zarząd PKN ORLEN zatwierdził program prac poszukiwawczo - rozpoznawczych oraz budżet projektu. Złożono pięć wniosków o koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie lubelskim do odpowiedniego organu koncesyjnego, którym jest Ministerstwo Środowiska RP.

Ministerstwo wydało pozytywną ocenę zaproponowanych przez PKN ORLEN przedsięwzięć poszukiwawczo - rozpoznawczych, także pod kątem wpływu na środowisko naturalne. W efekcie PKN ORLEN S.A. otrzymał pięć koncesji umożliwiających rozpoczęcie działalności poszukiwawczo - rozpoznawczej.

Wymienione działania są początkiem inwestycji w krajowy sektor poszukiwawczy oraz sprzyjają rozwojowi kompetencji i zdobyciu doświadczeń oraz stworzeniu doświadczonego zespołu geologów i inżynierów naftowych.