31.05.2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A.

Akceptacja dla propozycji Zarządu PKN ORLEN w sprawie przekazania zysku spółki w całości na kapitał zapasowy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, powołanie składu Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję - to najważniejsze uchwały dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

Akcjonariusze zatwierdzili również propozycję Zarządu w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jak również jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006. Akcjonariusze udzielili też absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, pełniącym swoje funkcje w roku 2006.

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN przyjęło propozycję Zarządu Koncernu w sprawie podziału zysku za miniony rok wysokości ponad 2,199 mld zł. PKN ORLEN przeznaczy na kapitał zapasowy 2,195 mld zł oraz 4 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2006.

Walne Zgromadzenie przegłosowało udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej sprawującym swoje funkcje w okresie minionego roku.

Część obrad Walne Zgromadzenie poświęciło głosowaniom nad zaproponowanym przez Zarząd zbyciem (sprzedaży, zmiany, wniesienia aportem, darowizny) lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie między innymi Bazy Magazynowej nr 33 w Gdańsku, Stadionu im. Kazimierza Górskiego i kompleksu hotelowo-gastronomicznego w Płocku oraz wybranych stacji paliw.

W związku z tym, że Rada Nadzorcza zakończyła w tym roku swoją wspólną kadencję, ZWZ w ostatnim punkcie obrad skupiło się na wyborze ośmiu jej członków. Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybrano Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską, której kandydatura została zgłoszona przez przedstawiciela Skarbu Państwa. W skład Rady Nadzorczej weszli również członkowie niezależni Raimondo Egging oraz prof. Jerzy Woźnicki.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej zgłoszeni przez Skarb Państwa to dotychczas w niej zasiadający Robert Czapla, Krzysztof Rajczewski, Marek Drac – Tatoń i Zbigniew Macioszek. W skład Rady Nadzorczej powołano również zgłoszoną przez MSP Agatę Mikołajczyk.

Pełna treść podjętych przez ZWZ uchwał dostępna jest na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce – relacje inwestorskie.