16.10.2007

Spotkanie w Rafinerii Trzebinia

Z inicjatywy związków zawodowych działających w Rafinerii Trzebinia zostało dziś zorganizowane otwarte spotkanie poświęcone przyszłości Rafinerii. Wzięli w nim udział reprezentanci związków zawodowych, pracownicy, posłowie Ziemi Małopolskiej oraz przedstawiciele PKN ORLEN, m.in. Dariusz Formela - Członek Zarządu ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej oraz Jerzy Pazura - Dyrektor Wykonawczy ds. Planowania i Kontrolingu, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Rafinerii Trzebinia.

Przedstawiciele PKN ORLEN podkreślali, że Rafineria Trzebinia była i jest jedną z kluczowych spółek należących do Grupy Kapitałowej ORLEN, która od początku 2008 roku będzie pełniła wiodącą rolę w realizacji zadań wynikających z Narodowego Celu Wskaźnikowego.

W czasie spotkania Zarząd Rafinerii Trzebinia przedstawił obecną sytuację finansową spółki. Wskazał na ciążące nad Rafinerią Trzebinia ryzyka podatkowe wywołane działaniami zarządów Rafinerii w ubiegłych latach i wynikające z tego tytułu trudności z pozyskaniem środków finansowych ze strony partnerów zewnętrznych.

Przedstawiciele PKN ORLEN przypomnieli, że Koncern jeszcze we wrześniu b.r. zwrócił się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przyspieszenie rozpoznania skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Krakowie dotyczącej zagadnień związanych z nabyciem od RT SA udziałów w spółkach Orlen Oil i Orlen Asfalt. oraz wyznaczenie posiedzenia w możliwie najszybszym terminie. Uzasadnieniem wniosku jest trudna sytuacja ekonomiczna Rafinerii oraz szereg względów społeczno-ekonomicznych przemawiających za szybkim orzeczeniem. Jednakże wspomniany wniosek do dziś nie został przez Sąd rozpatrzony.

Przedstawiciele PKN ORLEN zadeklarowali również ponownie, że Koncern wraz z Zarządem Rafinerii Trzebinia nadal będzie dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Rafinerii Trzebinia oraz zachowania stabilnego poziomu zatrudnienia.

Ponadto przedstawiciele PKN ORLEN potwierdzili, że do końca listopada b.r. zostaną ustalone warunki, a następnie, do końca roku może zostać sfinalizowane odkupienie przez Koncern od Rafinerii Trzebinia pakietu udziałów spółki ORLEN OIL i ORLEN Asfalt. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia Rafinerii Trzebinia oraz pozyskanie dodatkowych środków obrotowych i rozwój spółki.

Przedstawiciele Koncernu zwrócili uwagę, że optymalne i pożądane jest zachowanie integralności funkcjonowania Rafinerii Trzebinia.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na szereg działań podejmowanych przez Koncern na rzecz zapewnienia płynności finansowej oraz ciągłości produkcji Rafinerii Trzebinia. Do wspomnianych działań należą m.in. podpisane pomiędzy PKN ORLEN a Rafinerią Trzebina umowy:

- podpisana 25.04.2007 umowa w sprawie usługowego komponowania oleju napędowego Ekodiesel Ultra z zawartością do 5% biokomponentów (estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME).
- a także umowy z 14 lutego i 2 kwietnia 2007 r. na usługi logistyczne świadczone przez Rafinerię Trzebinia dla PKN ORLEN,
- sprzedaż Koncernowi benzyny do pirolizy oraz
- funkcjonowanie Rafinerii Trzebinia w ramach grupy zakupowej ORLEN Petrocentrum.

Na zakończenie debaty reprezentanci związków zawodowych zaproponowali podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przyszłości Rafinerii Trzebinia. Przedstawiciele PKN ORLEN pozytywnie odnieśli się do jego treści i zadeklarowali że przedstawią go Zarządowi PKN ORLEN na najbliższym posiedzeniu.