28.09.2007

Stypendia Fundacji ORLEN Dar Serca przyznane

Fundacja ORLEN Dar Serca po raz kolejny przyznała dzieciom i młodzieży stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 28 września 2007 roku w Pałacu w Srebrnej. Do grona 55 tegorocznych stypendystów należą m.in. uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników oraz studenci wyróżniający się wynikami w nauce.

Tegoroczna akcja Fundacji po raz kolejny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Do programu stypendialnego na rok 2006/2007 wpłynęło ok. 7 tys. aplikacji. Wszyscy wnioskodawcy musieli spełniać warunki określone Regulaminem Stypendialnym: zaprezentować średnią ocen powyżej 4,5 oraz niskie dochody na osobę w rodzinie. Dodatkowym atutem był udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach muzycznych, festiwalach i zawodach sportowych na poziomie co najmniej województwa.

Program stypendialny Fundacji został zainaugurowany w 2004 roku. Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja z roku na rok poszerza zakres i skalę działania Programu.

W 2006 roku wszystkie programy stypendialne Fundacji objęły 189 osób. Część kwot została przeznaczona na stypendia lub zasiłki socjalne dla dzieci ofiar tragedii w hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Fundacja pomaga też dzieciom zmarłych pracowników PKN ORLEN oraz wychowankom rodzinnych domów dziecka.