18.12.2008

PKN ORLEN dokupił akcje spółki Polkomtel

W dniu 18 grudnia 2008 roku nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez PKN ORLEN 4,78% akcji Polkomtel S.A. od TDC Mobile International A/S

W wyniku transakcji PKN ORLEN kupił 980 486 akcji zwykłych imiennych Polkomtel , o wartości nominalnej 100 PLN każda. Pakiet ten stanowi około 4,78% kapitału zakładowego Polkomtela. Cena każdej akcji wyniosła 180,50 EUR (o równowartości 753,41 PLN., a całej transakcji - 176 977 723 EUR (równowartość 738 705 016 PLN, według kursu średniego NBP z 18 grudnia br).

Należność za akcje została pokryta przez PKN ORLEN w formie gotówki. Wartość nabytych akcji zostanie ujęta w księgach rachunkowych po cenie ich nabycia obejmującej koszty transakcji. Obecnie Koncern posiada 24,39% udziału w kapitale zakładowym.

Pozostali akcjonariusze Polkomtel S.A. (w tym Vodafone Americas Inc. za pośrednictwem Vodafone International Holdings B.V. spółki należącej do grupy Vodafone) również nabyli w dniu dzisiejszym akcje Polkomtel należące do TDC. Łącznie z pakietem zakupionym przez PKN ORLEN akcjonariusze nabyli 4 019 780 akcji od TDC, w proporcji równej dotychczasowemu udziałowi w akcjonariacie Polkomtela.

W wyniku dzisiejszej transakcji polscy akcjonariusze posiadają aktualnie łącznie ponad 75% ogólnej liczby akcji Polkomtel.

W dniu 10 marca 2006 roku Polscy Akcjonariusze zawarli umowę w sprawie nabycia akcji spółki Polkomtel od TDC Mobile International A/S oraz podjęcia wspólnych działań w celu zbycia wszystkich posiadanych akcji spółki. Na jej podstawie polscy akcjonariusze zobowiązali się do podjęcia działań w zakresie opracowania trybu sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Polkomtel.

PKN ORLEN S.A. podkreśla, że jego celem jest zbycie całego posiadanego przez siebie pakietu akcji operatora.