07.11.2008

Nowy statut i nowy skład Rady Dyrektorów AB Mažeikiu Nafta

Spółka AB Mažeikiu Nafta (MN) zarejestrowała nowy statut, który wzmacnia rolę Rady Nadzorczej oraz poszerza kompetencje Rady Dyrektorów (Zarządu) MN. Jednocześnie Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Rady Dyrektorów.

Istotną zmianą w nowym statucie jest wzmocnienie kompetencji nadzorczych Rady w procesie podejmowania decyzji kluczowych dla Spółki. Ponadto nowy statut wzmacnia pozycję Zarządu tak, aby stał się organem wykonawczym, spełniającym rolę podobną do roli Zarządów w PKN ORLEN SA oraz Unipetrol a.s., odpowiedzialnych za operacyjne zarządzanie spółką. Dotychczasowy statut spółki AB Mažeikiu Nafta nie był spójny z ładem korporacyjnym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN (GK ORLEN).

Nowy statut wprowadza zasadę łącznej reprezentacji, gdzie interesy spółki prezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie, ujednolicając zarazem model ładu korporacyjnego w całej Grupie Kapitałowej ORLEN i wspierając realizację jednego z kluczowych założeń zwiększenia efektywności Koncernu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Nadzorcza AB Mažeikiu Nafta przyjęła rezygnację Dariusza Jacka Krawca, Marka Serafina, Jacka Czaplińskiego i Bogdana Dzudzewicza ze składu Rady Dyrektorów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza AB Mažeikiu Nafta powołała nowych członków Rady Dyrektorów: Marka Mroczkowskiego - Generalnego Dyrektora, Vitę Petrošiene - Z-cę Generalnego Dyrektora ds. Finansowych, Waldemara Lotę - Z-cę Generalnego Dyrektora ds. Technicznych oraz Jacka Tomasza Szafrańskiego - Z-cę Generalnego Dyrektora ds. Handlu Hurtowego.