25.02.2008

Oświadczenie

Nowa strategia kart flotowych w PKN ORLEN została opracowana na początku 2006 roku. Zakładała zróżnicowanie oferty dla różnych grup klientów flotowych. W rezultacie powstały nowe oferty dla flot osobowych, dla transportu ciężkiego oraz dla małych i średnich firm.

W efekcie tych działań od roku 2006 nastąpił ogromny wzrost wolumenu sprzedaży na karty flotowe oraz wzrost zysku segmentu Detalu. Program lojalnościowy Flota stał się jednym z głównych mechanizmów wzrostu efektywności sprzedaży detalicznej PKN ORLEN.

Inicjatywę nawiązania współpracy handlowej pomiędzy NSZZ „Solidarność” a PKN ORLEN S.A. dotyczącej karty rabatowej Grosik dla Klientów indywidualnych – Członków Związku – podjęli jeszcze w 2006 roku przedstawiciele Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Ta inicjatywa wpisywała się w strategiczne cele Detalu PKN ORLEN. Pierwsze spotkanie z Solidarnością odbyło się 16 stycznia 2007. Na żadnym etapie w negocjacjach nie uczestniczyłem ani ja ani żaden z Członków Zarządu PKN ORLEN. Nigdy też nie rozmawiałem na ten temat ani z Premierem poprzedniego Rządu RP ani też z żadnym Ministrem czy politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że nigdy w ogóle nie słyszeli oni o tym pomyśle.

Pan Janusz Śniadek, Przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarność”, gościł w Płocku 19 lipca ubiegłego roku na zaproszenie członków „Solidarności” PKN ORLEN. Spotkałem się z nim przy tej okazji ale rozmowa nasza dotyczyła głównie mojej koncepcji fuzji ORLENU i Lotosu.

Ponieważ kilkanaście dni temu zakończyły się trwające ok. roku negocjacje tej umowy, projekt nie był jeszcze przedstawiony Zarządowi i nie mogę a priori przesądzić, że zostanie przyjęty – to będzie zależało tylko od jego efektywności ekonomicznej. Decyzja o jego przyjęciu jest kompetencją Zarządu więc za sprzeczną z zasadami ładu korporacyjnego uważam próbę wstrzymania jej przez przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLENU a za nielojalność wobec spółki wyrażanie przezeń zaniepokojenia w mediach przed uzyskaniem informacji w sprawie.

Pragnę podkreślić, że karta „Grosik” to standardowy program lojalnościowy i jako taki winien przynieść korzyści wszystkim stronom umowy – ORLENOWI zwiększenie sprzedaży i zysku, użytkownikom karty oszczędności przy tankowaniu paliwa a wystawcy karty, firmie Solkarta, przynajmniej pokrycie kosztów obsługi programu. Jeżeli jakakolwiek inna zorganizowana grupa kierowców, czy inna masowa organizacja zwróci się do ORLENU z propozycją podobnej współpracy, to chętnie podejmiemy analogiczne rozmowy, bo jest to dla nas dobry interes.

Postrzeganie tego czysto biznesowego projektu w kontekście politycznym jest daleko posuniętą nonszalancją wobec faktów, a krytyczne oceny efektów ekonomicznych bez analizy jego założeń dokonywane przez „ekspertów” marnie świadczą o ich rzetelności i profesjonalizmie.

W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości nikt nigdy nie próbował wywierać na mnie jakichkolwiek nacisków politycznych. Nie ingerowano w moją działalność biznesową i podejmowane wtedy decyzje. Równocześnie Koncern współdziałał z poszczególnymi agendami rządowymi. Współpraca podejmowana była w takich obszarach jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne Polski czy strategia rozwoju sektora naftowego, gdzie zresztą koncepcje ORLENU i rządu okazały się rozbieżne. Rząd wspierał także aktywnie PKN ORLEN w ekspansji zagranicznej, podobnie jak w odniesieniu do swoich przedsiębiorców czynią to rządy innych państw Unii Europejskiej.

Od powołania rządu Pana Premiera Donalda Tuska taka współpraca całkowicie zamarła. Natomiast od początku funkcjonowania obecnego rządu pojawiły się naciski polityczne, próby ingerencji w podmiotowość spółki publicznej jaką jest PKN ORLEN, domaganie się specjalnego i uprzywilejowanego traktowania Skarbu Państwa, niezgodnego z zasadą równego traktowania akcjonariuszy, co jest szczególnie ważne w przypadku spółki publicznej, jaką jest ORLEN. Doszło nawet do próby wywarcia na mnie presji, abym postępował zgodnie z interesem partyjnym obecnego rządu i poparł odwołanie pana Adama Glapińskiego z funkcji prezesa Polkomtela.

Wszelkie próby nawiązania merytorycznej współpracy z rządem pozostały bez echa. To niezrozumiałe, zwłaszcza w odniesieniu do jednego z najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych w kraju, jakim jest PKN ORLEN. Trudno więc nie oprzeć się wrażeniu, że Rząd nie chce lub nie potrafi współdziałać i wspierać polskich przedsiębiorców.

Prezes Zarządu PKN ORLEN
Piotr Kownacki