29.02.2008

PKN ORLEN - skonsolidowane wyniki finansowe 2007

Znacząca poprawa efektywności, wzrost wolumenów sprzedaży hurtowej i detalicznej, a także konsekwentna realizacja strategii wpłynęły na wzrost EBIT PKN ORLEN w 2007 roku pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych oraz wydarzeń jednorazowych.

W 2007 roku koncern zgodnie z planem realizował założenia strategii na lata 2007 - 2012. W AB Mažeikiu Nafta odbudowano utracone po pożarze moce produkcyjne oraz wykonano prace modernizacyjne zwiększające znacząco oszczędność energii. Rafineria w czeskim Litwinowie, dzięki rozbudowie instalacji hydrokrakingu, poszerzyła możliwości uzysku paliw. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano również plan restrukturyzacji sieci detalicznej w Polsce i w Czechach. PKN ORLEN z sukcesem wprowadził także markę ORLEN na Litwę. W tej chwili pod brandem ORLEN Lietuva funkcjonuje 15 stacji.

Na wyniki koncernu w 2007 roku znaczący wpływ miały czynniki makroekonomiczne związane w szczególności z aprecjacją złotego oraz spadkiem dyferencjału URAL/Brent. Wraz z prowadzoną polityką zabezpieczeń spowodowały one obniżenie zysku operacyjnego Grupy o 467 mln PLN.

W roku 2007 Grupa PKN ORLEN osiągnęła przychody na poziomie 63 793 mln PLN, co w porównaniu z rokiem 2006 daje wzrost o 20,7%. Wypracowany zysk operacyjny przed amortyzacją EBITDA w wysokości 5 039 mln PLN jest o prawie 8% wyższy od zanotowanego w 2006 roku.

Zysk operacyjny w 2007 roku ukształtował się na poziomie 2 621 mln PLN, czyli o 1,7% wyższym niż rok wcześniej. Grupa ORLEN zdołała wypracować taki wynik pomimo niekorzystnego wpływu wydarzeń jednorazowych, takich jak remont i prace modernizacyjne w AB Mažeikiu Nafta, czy przestoje w PKN ORLEN i w czeskim Unipetrolu. Na poziom zysku niebagatelny wpływ miały również czynniki makroekonomiczne, które wprawdzie sprzyjały segmentowi chemicznemu i petrochemicznemu, przynosząc łącznie 280 mln PLN na poziomie EBIT, ale zadziałały negatywnie w zakresie działalności rafineryjnej, obniżając EBIT dla tego segmentu o 689 mln PLN.

Skonsolidowany zysk netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej PKN ORLEN w 2007 roku wyniósł 2 323 mln PLN i wzrósł o 17% w stosunku do 2006 roku.

Wyniki finansowe za 4 kwartał 2007 roku

W IV kwartale 2007 r. Grupa PKN ORLEN osiągnęła przychody na poziomie 16 902 mln PLN, co oznacza wzrost o 28,9% w porównaniu do IV kwartału roku 2006. Kwartalny zysk operacyjny EBIT wyniósł 120 mln PLN.

Założenia strategii na 2008 rok

W ramach przyjętej strategii PKN ORLEN będzie systematycznie kontynuował działania oparte na wzroście organicznym. Sfinalizowane zostaną kolejne etapy najważniejszych inwestycji w ramach Grupy, mające dostosować moce produkcyjne i technologiczne do wzrastającego popytu na olej napędowy i produkty petrochemiczne, jak np. instalacje odsiarczania olejów w Płocku i Możejkach. Zakończone zostaną kolejne etapy budowy instalacji kwasu tereftalowego (PTA) i paraksylenu (PX). Szacuje się, że w tym roku przerób ropy w Grupie wzrośnie o 19% (w samym Mažeikiu Nafta o 80%, a w Unipetrolu o 11%), natomiast sprzedaż hurtowa produktów rafineryjnych zwiększy się o 15%, a detaliczna o 11%. W związku z planowanym postojem remontowym instalacji Olefin spodziewany jest spadek sprzedaży produktów petrochemicznych i chemicznych odpowiednio o 10 % i 1%.

Bieżący rok będzie charakteryzował się dalszym, stabilnym rozwojem całego Koncernu. Kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację i rozwój sieci detalicznej na wszystkich rynkach macierzystych PKN ORLEN.
W efekcie prowadzonej polityki remontowej w 2008 roku poziom przerobu ropy naftowej produkcji w zakładach w Polsce, Litwie i Czechach będzie wyższy niż w 2007 o ok. 19%. Zdecydowano o wydłużeniu okresów między postojami technologicznymi poszczególnych instalacji i wprowadzono program ich optymalizacji w całej Grupie PKN ORLEN. W 2008 roku PKN ORLEN planuje przestoje instalacji HON, HOG i wspomnianych Olefin w Płocku, PCW w Anwilu oraz produkcji w Chemopetrolu i rafinerii w Kralupach. W 2008 roku AB Mažeikiu Nafta będzie pracować bez planowych postojów.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN