15.05.2008

PKN ORLEN - wyniki finansowe za I kwartał 2008 r.

Znacząca poprawa wyników finansowych w stosunku do I kwartału ubiegłego roku: wzrost EBITDA o blisko 160 mln PLN, zysku operacyjnego o 190 mln PLN i zysku netto akcjonariuszy jednostki dominującej o 577 mln PLN. Zwiększyła się też pula środków pieniężnych z działalności operacyjnej, a dźwignia finansowa została obniżona.

W I kwartale 2008 roku konsekwentnie realizowano i wdrażano działania, które miały na celu wzrost sprzedaży poprzez wykorzystanie rosnącego popytu na olej napędowy oraz dobrej koniunktury na nawozy sztuczne. Jednym z najważniejszych wydarzeń w PKN ORLEN, w raportowanym okresie, było przywrócenie mocy produkcyjnych AB Mazeikiu Nafta, która po odbudowie kolumny destylacji próżniowej, w marcu tego roku przekroczyła poziom przerobu ropy, produkcji i uzysku produktów białych z 2005 roku.

Dostosowując się do wymagań rynku PKN ORLEN uruchomił dodatkową instalację do produkcji oleju napędowego, dzięki czemu o 2,5 p.p. wzrósł uzysk średnich destylatów do blisko 51% w koszyku produktów. W przypadku segmentu detalicznego konsekwentnie realizowano działania restrukturyzacyjne, w tym kontynuowana była strategia dwóch marek oraz zarządzanie kategoriami produktów i usług; m.in. na stacje Premium wprowadzono nową ofertę STOP Cafe. W efekcie wdrożonych działań uzyskano wzrost marży pozapaliwowej na poziomie 25%.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2007, w I kwartale 2008 r. wyniki finansowe Koncernu kształtowały się w otoczeniu wyższych o 67% cen ropy naftowej, większej aprecjacji złotego, zachowaniu podobnego dyferencjału Ural/Brent, ale przy istotnie spadającym poziomie marż rafineryjnych, lekkim spadku marż chemicznych, niższych marżach na poliolefinach i niewielkim wzroście marż na olefinach.

W I kwartale tego roku w porównaniu z adekwatnym okresem 2007 r. nastąpił wzrost wolumenów we wszystkich obszarach produkcji. Przerób ropy zwiększył się o 13%, produkcja rafineryjna o 13%, petrochemiczna o 38%, a chemiczna o 12%.

Znacząco lepsze wyniki, w stosunku do porównywalnego kwartału roku ubiegłego osiągnął obszar handlu. Wolumen sprzedaży hurtowej produktów rafineryjnych wzrósł o 22% (887 tys. t), a detalicznej o 9% (ok. 94 tys. t). Poprawę odnotowano również w sprzedaży produktów petrochemicznych (2%) i niewielki (-1%) spadek w obszarze chemikaliów, chociaż maksymalizacja sprzedaży nawozów sztucznych przyniosła 5% wzrost.

Grupa ORLEN w okresie od stycznia do marca 2008 roku wypracowała znacznie wyższy zysk operacyjny przed opodatkowaniem EBITDA, który osiągnął poziom 1 152 mln PLN, co oznacza wzrost o ok. 16%, w porównaniu z I kwartałem 2007 roku. W zestawieniu z ostatnim kwartałem minionego roku poprawa EBITDA wyniosła 58%. W pierwszym kwartale 2008 roku Grupa PKN ORLEN osiągnęła przychody na poziomie 17 938 mln PLN. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 34%.

Większa efektywność Koncernu, głównie dzięki poprawie efektów Mazeikiu Nafta, pozwoliła wypracować EBIT w wysokości 565 mln PLN - wyższy od zanotowanego w pierwszym kwartale 2007 r. o 190 mln PLN (51%). Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej w raportowanym okresie był blisko trzynastokrotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 626 mln PLN. Wynik operacyjny segmentu rafineryjnego w pierwszym kwartale 2008 roku wzrósł o 175 mln PLN, do wielkości 240 mln PLN. Miała na to wpływ wycena zapasów i wzrost wyniku w Mazeikiu Nafta.

Bardzo dobry wynik operacyjny osiągnął również segment detaliczny. Wzrósł on w porównaniu z pierwszym kwartałem 2007 roku o 35 mln PLN czyli ponad 50%, do 103 mln PLN. Największy wpływ na jego poziom miał wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej paliw oraz poprawa efektywności obszaru pozapaliwowego.

W pierwszych trzech miesiącach 2008 roku segment petrochemiczny wypracował wzrost efektywności wartości o ponad 110 mln PLN. Jednak wpływ niezależnych czynników makroekonomicznych, takich jak: zmiana kursów walut lokalnych względem dolara (o wartości -245 mln PLN), przyczynił się do spadku EBIT o 138 mln PLN (37%), w stosunku do I kwartału 2007 roku, do poziomu 232 mln PLN.

Otoczenie rynkowe pozytywnie wpłynęło na wyniki segmentu chemicznego przynosząc EBIT wyższy o 9 mln PLN. Ten efekt segment zawdzięcza głównie wzrostowi wolumenu sprzedaży produktów nawozowych i uzyskiwanej na nich marży.