13.08.2008

PKN ORLEN – wyniki finansowe za II kwartał 2008 r.

Znacząca poprawa efektywności operacyjnej w otoczeniu niesprzyjających warunków makroekonomicznych ukształtowała skonsolidowane wyniki finansowe Koncernu w II kwartale 2008 r. na najwyższym, z dotychczas notowanych, poziomów za ten okres. Grupa Kapitałowa PKN ORLEN wypracowała wynik EBITDA 2 253 mln PLN - wyższy o 20% i zysk netto* 1 668 mln PLN - wyższy o 47%, niż w porównywalnym kwartale ubiegłego roku.

Zysk operacyjny EBIT Grupy ORLEN w II kwartale 2008 r. wyniósł 1 646 mln PLN i był o ponad 350 mln PLN (27%) wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Motorem poprawy efektywności był segment rafineryjny, który osiągnął trwałą poprawę wielkości i jakości produkcji. Przerób ropy w Grupie był większy o 22% i osiągnął poziom 7 342 tys. ton.

Czynniki makroekonomiczne nie sprzyjały wzrostowi marż rafineryjnych. Cena ropy Brent wzrosła o 76% w porównaniu do II kw. 2007 r., osiągając poziom 121 USD/b. Dyferencjał Ural/Brent pozostał bez zmian w ujęciu rocznym. Modelowa marża rafineryjna odnotowała spadek o 42% w porównaniu do II kw. 2007 r. do poziomu poziom 3,4 USD/b.

Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego wyniósł 1 407 mln PLN dzięki zwiększeniu przerobu ropy naftowej oraz efektywności rafinerii. Oznacza to wzrost o 53% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Bardzo dobrym wynikiem w segmencie wykazała się AB Mazeikiu Nafta, która odnotowała wzrost przerobu ropy o 64% w porównaniu do II kw. 2007 r. Znacznie zwiększyły się również wolumeny sprzedaży litewskiej spółki – ten wzrost wpłynął na EBIT segmentu w wymiarze 355 mln PLN.

Segment detaliczny, który w II kwartale funkcjonował w otoczeniu zmniejszenia marży jednostkowej oraz wzrostu kosztów obsługi sieci stacji paliw, osiągnął EBIT na poziomie 109 mln PLN. Przy tym wzrost wolumenów sprzedanych paliw o 18% przyniósł 53 mln zł, a wypracowane marże pozapaliwowe – 22 mln PLN.

W raportowanym okresie wyniki segmentu petrochemicznego oraz chemicznego również znalazły się pod presją niekorzystnych warunków makroekonomicznych, głównie kursu złotówki w stosunku do EUR i USD, jak też spadków marż na olefinach i poliolefinach. Dlatego segment petrochemiczny odnotował EBIT na poziomie 35 mln PLN, przy zwiększeniu efektywności o 65 mln PLN. Segment chemiczny wypracował wzrost wyniku o 6% r/r, osiągając poziom 73 mln PLN. Modelowa marża chemiczna pozostała bez zmian w ujęciu rocznym.

Wyniki sprzedaży w całej Grupie ORLEN wykazały w II kwartale znaczącą poprawę w stosunku do porównywalnego okres ubiegłego roku. Wzrosła sprzedaż produktów rafineryjnych w hurcie o ponad 1,28 mln ton (27%) r/r i wyniosła 6 064 tys. ton, zaś w detalu była większa o ponad 200 tys. ton (18%) r/r, wynosząc 1 317 tys. ton. Wolumen sprzedaży petrochemicznej wzrósł o 7% do poziomu 848 tys. ton. Spadek o 11% do poziomu 393 tys. ton odnotowała chemia.

* zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej