08.06.2009

Zmiany w statucie PKN ORLEN

Zwiększenie przejrzystości akcjonariatu, doprecyzowanie ewentualnych powiązań pomiędzy akcjonariuszami, wreszcie dostosowanie do przepisów znowelizowanego Kodeksu Spółek Handlowych to główne cele proponowanych przez Zarząd PKN ORLEN zmian w zapisach statutu Spółki. Będą one przedmiotem głosowania akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zaplanowanego na 30 czerwca 2009 r.

Zwiększenie przejrzystości akcjonariatu, doprecyzowanie ewentualnych powiązań pomiędzy akcjonariuszami, wreszcie dostosowanie do przepisów znowelizowanego Kodeksu Spółek Handlowych to główne cele proponowanych przez Zarząd PKN ORLEN zmian w zapisach statutu Spółki. Będą one przedmiotem głosowania akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zaplanowanego na 30 czerwca 2009 r.

Głównym elementem projektu zmian jest doprecyzowanie istniejących już w statucie zapisów dotyczących ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy z wyłączeniem Skarbu Państwa, Nafty Polskiej oraz zagranicznego depozytariusza Bank of New York. Służą one ochronie Spółki przed kumulowaniem głosów udziałowców uchodzących za podmioty niezależne implementując do Statutu regulacje wynikające z art. 6 ksh.

Proponowane zmiany pozwolą na identyfikację relacji łączących poszczególnych akcjonariuszy jako podmiotów powiązanych lub zależnych. Identyfikacja ta opiera się na czytelnych i przejrzystych zasadach zarówno dla samej Spółki jak i jej akcjonariuszy. W sytuacji, kiedy zachodzi przypuszczenie co do nieujawnionych powiązań pomiędzy poszczególnymi akcjonariuszami, Spółka ma prawo w takim przypadku zażądać wyjaśnień. W przypadku ich nieuzyskania, ma prawo potraktować je jako podmioty powiązane i ograniczyć prawo głosu do 10%. Tym samym podmioty powiązane wykonują prawo głosu z akcji stanowiących do 10% kapitału, nawet jeśli posiadają ich więcej. Z zapisu tego wyłączone są Skarb Państwa, Nafta Polska oraz zagraniczny depozytariusz - Bank of New York.
Dodatkowo, w sytuacji kiedy pomiędzy zarejestrowaniem akcji na WZA a samym zgromadzeniem nastąpi sprzedaż tych akcji, Spółka będzie miała prawo do otrzymania takiej informacji.

Wskazywane zmiany zapisów są zgodne z KSH i odwołują się do ustaw o ochronie konkurencji i konsumentów, o przejrzystości stosunków finansowych, o rachunkowości i o ofercie publicznej.
Ponadto zgodnie z nowymi zapisami w statucie zaistniałaby szczegółowa definicja akcjonariusza, zgodna z intencjami zmian w KSH, które wejdą w życie 3 sierpnia tego roku. Zakładają one, iż nawet w przypadku, gdy osoba posiadająca akcje Spółki w dniu rejestracji na Walne Zgromadzenie, sprzeda je po tym terminie, nadal posiada prawo udziału i wykonywania głosu na WZ.

Istotną częścią projektu jest propozycja zapisów dotyczących powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej. Zmiany zmierzają w pierwszej kolejności do utrzymania obecnie obowiązującej zasady dysponowania przez Skarb Państwa jednym miejscem w Radzie Nadzorczej, którego obsadzanie nie wymaga decyzji Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, celem wzmocnienia pozycji akcjonariuszy mniejszościowych Zarząd proponuje wprowadzenie formuły gwarantującej im dwa do czterech miejsc w Radzie Nadzorczej. Procedura ta może zapewnić akcjonariuszom mniejszościowym uzyskanie istotnej reprezentacji w Radzie Nadzorczej, a tym samym realnego wpływu na decyzje Spółki.

Przedstawiony projekt zapisów przewiduje także zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, których zadaniem jest dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie zasad zwoływania Walnych Zgromadzeń. Zupełnym novum jest tutaj wprowadzenie platformy komunikacji elektronicznej akcjonariuszy ze Spółką. Takie narzędzie umożliwiłoby udziałowcom łatwiejszy dostęp do materiałów przedkładanych przez Spółkę, zadawanie pytań, przesyłanie wniosków, zgłaszanie zmian do porządku obrad, projektów uchwał.

Biuro Prasowe