01.12.2009

PKN ORLEN S.A. podpisał z Mercuria Energy Trading SA umowę na dostawy ropy naftowej

PKN ORLEN zakończył proces podpisywania kontraktów terminowych na dostawy ropy. W sumie w ciągu 3 dni PKN ORLEN zawarł kontrakty na sumę ponad 45 mld zł, zabezpieczające bezpieczeństwo paliwowe Polski na kolejne 3 lata. To prawdopodobnie największa transakcja w polskiej gospodarce w ostatnich latach.

Dziś – 1 grudnia br. - Koncern podpisał kolejny kontrakt terminowy z Mercuria Energy Trading S.A.

Dostawcą ropy do PKN ORLEN w ramach nowego kontraktu długoterminowego jest firma Mercuria. Jest to sprawdzony dostawca, bowiem spółki tej Grupy dostarczają ropę do PKN ORLEN od kilkunastu lat. Dzięki podpisanemu dzisiaj kontraktowi PKN ORLEN osiągnął optymalny poziom zaopatrzenia - 85% ropy kupować będzie w kontraktach terminowych.

To szczególny dzień dla Koncernu - tak się bowiem złożyło że dokładnie 50 lat temu - 1 grudnia 1959 roku - formalnie powstała płocka rafineria. To symboliczne, ze dokładnie w rocznicę tego wydarzenia finalizujemy największą, a zarazem kluczową dla Polski i Koncernu transakcję, która zapewnia nasze bezpieczeństwo energetyczne - mówi Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN

Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie będzie dostarczać rurociągiem „Przyjaźń” do PKN ORLEN 4,8 mln ton ropy naftowej typu REBCO rocznie. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku. W określonych w Umowie sytuacjach dostawy ropy mogą być również realizowane drogą morską do Gdańska. Umowa przewiduje ustalony w Umowie poziom odszkodowań w wysokości nieprzekraczającej 3 mln PLN miesięcznie.

Przewidywana wartość dostaw do 31 grudnia 2012 roku to około 8 mld USD (czyli około 22 mld zł)

Wcześniej, w piątek 27 listopada br. PKN ORLEN podpisał umowę na dostawę takiej samej ilości ropy ze spółką Souz Petrolium.

W efekcie, na mocy już obowiązującego kontraktu z Petraco, podpisanych w ostatnich dniach kontraktów z Souz Petrolium i Mercuria Energy Trading, PKN ORLEN będzie otrzymywał około 85% ropy w kontraktach terminowych, zaś część nieuwzględnioną obecnie w kontraktach terminowych - na mocy umów spotowych.

Taka struktura dostaw jest optymalna z punktu widzenia Koncernu, pozwalając na z jednej strony długofalowe gwarantowanie dostaw w horyzoncie kilkuletnim za pomocą kontraktów terminowych, a jednocześnie optymalizowanie wielkości zakupów, rodzajów ropy oraz ceny zakupu ropy w krótkim horyzoncie dzięki kontraktom spotowym.

Rozmowy prowadzone były z kilkunastoma firmami, w tym bezpośrednio z producentami. O wyborze oferenta dostaw zadecydowała wynegocjowana cena i gwarancja terminowych dostaw. Zawarte umowy dotyczą ropy sprowadzanej rurociągiem Przyjaźń do Płocka.

Dzięki podpisanej dziś kolejnej umowie zakończyliśmy proces zapewniania Koncernowi dostaw ropy na kolejne lata. Trzy umowy terminowe z różnymi dostawcami na ok. 85% przerabianej ropy to optymalna dla Koncernu struktura dostaw, która na pierwszym miejscu stawia kwestię bezpieczeństwa zaopatrzenia w ropę, kluczową nie tylko dla naszego Koncernu, ale całej polskiej gospodarki – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zawarte umowy zapewniają pełne bezpieczeństwo dostaw. W przypadku, gdyby dostawy nie mogły być zrealizowane poprzez rurociąg Przyjaźń, dostawca dostarczy ropę z dowolnego miejsca po tej samej cenie drogą morską. Dzięki własnym badaniom laboratoryjnym oraz zrealizowanym inwestycjom, PKN ORLEN jest w stanie przerabiać 64 gatunki ropy z całego świata. Taki wachlarz możliwości w połączeniu z komplementarnymi dostawami spotowymi gwarantuje stałą dostępność surowca dla PKN ORLEN.