30.04.2009

PKN ORLEN - skonsolidowane wyniki finansowe za 2008 rok

Efekty wyjątkowo niekorzystnych warunków makroekonomicznych w ubiegłym roku oraz wyniki wymaganych testów na utratę wartości aktywów trwałych istotnie wpłynęły na poziom wyników finansowych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za 2008 rok.

Zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 "Utrata wartości aktywów" Spółka, której walory są w obrocie publicznym zobowiązana jest w sytuacji wystąpienia określonych przesłanek do przeprowadzenia testu na potencjalną utratę wartości posiadanych aktywów.
Przesłankami do przeprowadzenia testów były m.in: pogorszenie sytuacji  makroekonomicznej wywołane kryzysem światowym, spadek cen ropy oraz presja na marże petrochemiczne i rafineryjne, a także spadek kursu akcji PKN ORLEN notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poniżej ich wartości księgowej.

W konsekwencji testów przeprowadzonych w ramach przygotowania sprawozdań finansowych za 2008 rok odpisy netto aktualizujące wartość majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążyły pozostałe koszty operacyjne w wysokości 2,4 mld zł, przy czym 2,2 mld zł dotyczy Mazeikiu Nafta.

Raportowany skonsolidowany wynik operacyjny za 2008 rok był ujemny i wyniósł  1,6 mld zł. Po uwzględnieniu kosztów finansowych netto oraz obciążeń podatkowych strata netto wyniosła 2,5 mld zł.

Grupa ORLEN zachowała jednak stabilną pozycję finansową, o czym świadczy ponad 80%-owy wzrost środków pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej, do poziomu 3,6 mld zł na koniec 2008 r.

Zarząd Koncernu stoi na stanowisku, że wprawdzie plan dotyczący ekspansji zagranicznej w krajach bałtyckich można przyjąć za słuszny, jednak spośród  różnych wariantów wyceny litewskiej rafinerii, przy składaniu oferty został przyjęty stosunkowo  optymistyczny.  Nie  znalazł on jednak pokrycia w rzeczywistości. PKN ORLEN kupując litewskie aktywa przyjął na siebie ogromne obciążenia finansowe, które zablokowały inne możliwości inwestycyjne oraz kierunki strategicznego rozwoju spółki. Te obciążenia wpłynęły również na obniżenie ratingu PKN ORLEN.

- Przyjęta wycena zakładała również znaczne wydatki inwestycyjne, z których część  musiała jednak być przeznaczona na odbudowę aktywów zniszczonych przez pożar. Liczono również na dodatkowe zyski wynikające z synergii oraz poprawy efektywności, których realizacja była uzależniona od wielu często zewnętrznych i niezależnych od Koncernu czynników. Ponadto, nie wystarczająco uwzględniono ryzyka wynikające z potencjalnego odcięcia dostaw przez rurociąg. Według pierwotnych szacunków, które sporządzali doradcy skumulowana EBIDTA za lata 2006 - 2008 miała kształtować się na trzykrotnie wyższym poziomie niż jej zrealizowana wysokość. Ryzyka, na które wskazywali eksperci zmaterializowały się, natomiast zakładane korzyści okazały się trudne do osiągnięcia - wyjaśnił Prezes Zarządu PKN ORLEN, Jacek Krawiec.

Jednym ze sposobów, aby podnieść efektywność spółki jest poprawa logistyki sprzedaży produktów poprzez Kłajpedę oraz obniżenie kosztów transportu kolejowego, do czego niezbędne jest partnerskie podejście rządu litewskiego.

Bardzo liczymy na tę współpracę i wierzymy, że Rządowi Litwy także zależy na tym, aby Mazeikiu Nafta, największa firma na Litwie, była rentowna i pełniła funkcje motoru litewskiej gospodarki. Będziemy konsekwentnie dążyć do realizacji tych planów tym bardziej, że z dniem 29 kwietnia  staliśmy się wyłącznym akcjonariuszem AB Mazeikiu Nafta  - powiedział Jacek Krawiec.

W tej chwili w Grupie ORLEN wdrażane są kolejne etapy rozbudowanego programu poprawy efektywności, poprzez optymalizację nakładów inwestycyjnych, redukcję kosztów stałych, realizację inicjatyw oszczędnościowych.

Naszym celem jest realizacja programu inwestycyjnego w optymalnym, w dzisiejszych okolicznościach ekonomicznych, wariancie przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia. Doprowadziliśmy do obniżenia CAPEX i OPEX. W 2009 roku chcemy uzyskać ponad 1,5 miliarda zł oszczędności gotówkowych. Istotnym elementem tego programu jest poprawa efektywności Możejek. Żeby tego dokonać, konieczne jest jednak zmniejszenie kosztów logistyki dostaw surowca i sprzedaży produktów - mówi Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych.

Jednocześnie w dniu 29 kwietnia 2009 roku, w wyniku realizacji umowy opcji sprzedaży z dnia 9 czerwca 2006 roku, PKN ORLEN nabył od Rządu Republiki Litewskiej pozostającą w jego rękach część akcji Mazeikiu Nafta stanowiących około 9,98%  jej kapitału zakładowego. W rezultacie realizacji umowy PKN ORLEN posiada akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Mazeikiu Nafta. Tym samym wygaśnięciu ulega dotychczasowa Umowa Akcjonariuszy Mazeikiu Nafta z 9 czerwca 2006 roku. Oznacza to, iż Rząd Republiki Litewskiej traci prawo do powoływania po jednym członku Zarządu i Rady Nadzorczej Mazeikiu Nafta. Rząd Republiki Litewskiej traci również możliwość składania weta wobec decyzji korporacyjnych w litewskiej rafinerii. Cena za wszystkie akcje objęte opcją sprzedaży wyniosła 284,5 mln USD.