01.07.2009

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA

Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok to główne decyzje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, którego obrady będą kontynuowane 15 lipca.

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008. Wyrazili również zgodę na pokrycie straty za ubiegły rok zamykającej się sumą ponad 1,5 mld zł z kapitału zapasowego Spółki.

Walne Zgromadzenie udzieliło też absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN, którzy pełnili swoje funkcje w 2008 roku.

Akcjonariusze wyrazili także zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci 14 stacji paliw oraz 7 obiektów o charakterze baz magazynowych.

Na wniosek Akcjonariusza - Nafty Polskiej, za zgodą wymaganej większość 2/3 głosów, ogłoszona została przerwa w obradach Zgromadzenia. Będą one kontynuowane w dniu 15 lipca.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN