22.05.2009

Bioetanol - Startuje akcja ofertowa PKN ORLEN

Za kilka dni rozpocznie się akcja ofertowa na dostawy bioetanolu dla spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na wszystkie rynki macierzyste Koncernu, na okres październik bieżącego roku - wrzesień 2010 r.

W związku z realizowaną polityką PKN ORLEN w zakresie zapewnienia ekologicznych standardów jakości paliw wprowadzanych na rynek, Koncern uruchamia działania mające na celu zapewnienie zaopatrzenia w bioetanol na rynku polskim, czeskim i litewskim. W ciągu najbliższych dni do grona zidentyfikowanych polskich i europejskich producentów zostaną skierowane zaproszenia do udziału w organizowanej przez PKN ORLEN akcji ofertowej. Szczegółowa informacja na temat procesu wraz z harmonogramem oraz wymaganymi standardami jakościowymi zamieszczona zostanie na stronie www.orlen.pl (zakładka Przetargi)

Czynnikami decydującymi o wyborze dostawcy będą: jakość oferowanego produktu, spełnienie uregulowań formalno - prawnych określonych odpowiednio w krajowych aktach prawnych oraz warunki handlowe. Kwalifikacja kontrahentów odbędzie się w ramach dwuetapowego procesu, tj. w formie aukcji internetowej oraz bezpośrednich negocjacji.

W efekcie wzrostu Narodowych Celów Wskaźnikowych w zakresie biokomponentów w Polsce, Czechach i na Litwie kontraktowane przez Koncern ilości bioetanolu będą większe niż w latach ubiegłych. Szacowane potrzeby PKN ORLEN na poszczególnych rynkach na okres październik bieżącego roku - wrzesień 2010 r wyniosą :

w Polsce bioetanol nieskażony (około 170 mln litrów, do 280 mln litrów w przypadku wejścia w życie zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych pozwalającego na stosowanie zwiększonych ilości bioetanolu norma E10 PN EN 228)
w Czechach bioetanol skażony (około 25 mln litrów)
na Litwie bioetanol skażony/nieskażony (około 24 mln litrów do 34 mln litrów w przypadku wejścia w życie normy E10 EN 228)
Biokomponent będzie przeznaczony do produkcji dodatku w postaci eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) oraz jako bezpośredni komponent do benzyn.

Biuro Prasowe