23.03.2009

ORLEN zrealizował NCW za 2008 r.

PKN ORLEN podsumował ubiegłoroczne efekty wdrożenia strategii biopaliw.  Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie biokomponentów, na poziomie 3,46% energetycznego został wypełniony kosztem 63 mln zł. 

Koncern zgodnie z przyjętą w 2007r. strategią wdrażania biopaliw i biokomponentów konsekwentnie realizuje swój program rozwoju w tym obszarze.

Ubiegły rok był pierwszym pełnym okresem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Zgodnie z przyjętą strategią zostały podjęte działania ukierunkowane na zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach oraz upowszechnienie biopaliw.

W 2008 r. zakończono program inwestycyjny polegający na dostosowaniu wszystkich terminali paliw do blendowania estrów do oleju napędowego, który realizowany był od 2006 r. Dzięki tym inwestycjom sieć logistyczna PKN ORLEN osiągnęła optymalny poziom dostosowania do realizacji wymogów ustawy o biopaliwach. CAPEX inwestycji wyniósł ponad 80 mln zł.

W minionym roku do produkcji paliw w Spółce wykorzystano ponad 100 tys. ton bioetanolu do produkcji benzyn, oraz ponad 200 tys. ton estrów do oleju napędowego. Ponadto wdrożono do sprzedaży nowe paliwo BIOESTER (stanowiący samoistne paliwo). Wprowadzenie do sprzedaży estrów i tym samym konieczność dostosowania stacji wiązało się z poniesieniem, w ubiegłym roku, wydatków inwestycyjnych na poziomie ok. 4,5 mln zł.

W 2008 roku Bioester  był dostępny na ok. 221 stacjach Bliska oraz w sieci handlu hurtowego. Stosowanie Bioestru powoduje zmniejszenie emisji tlenków węgla, cząstek stałych i związków siarki.

Wprowadzenie biokomponentów do paliw wiąże się ze wzrostem kosztów produkcji z uwagi na wyższe ceny biokomponentów w stosunku do tych pochodzących z ropy naftowej. Mimo obowiązujących ulg w podatku akcyzowym koszt wprowadzenia biokomponentów do paliw w 2008 roku wyniósł ponad 63 mln zł.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego udziału biokomponentów w paliwach spoczywa również na Spółkach wchodzących w skład Grupy ORLEN -  Unipetrol (Czechy) i Mažeikiu Nafta (Litwa). Obydwie firmy w 2008 roku spełniły krajowe wymogi dotyczące udziału biokomponenów poprzez komponowanie bioetanolu i ETBE do benzyn oraz estrów do olejów napędowych.
           
W 2009 roku na PKN ORLEN czekają jeszcze większe wyzwania, m.in. ze względu na podniesienie wymogu udziału paliw odnawialnych w Polsce z 3,45% energ. w 2008 roku do 4,6% energ., a także wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów w Czechach. W Polsce planujemy zużycie ponad 130 tys. ton etanolu do produkcji benzyn oraz około 420 tys. ton estrów stosowanych jako dodatek do produkcji oleju napędowego oraz jako samoistne paliwo. W bieżącym roku planujemy też zwiększenie liczby stacji Bliska oferujących  Bioester do 300 obiektów.

Osiągnięcie celu na tak wysokim poziomie będzie trudne ze względu na ograniczenia w obowiązujących normach dla paliw ciekłych pozwalające na stosowanie wyłącznie do 5% obj. biokomponentów. Dlatego też Spółka oczekuje, że w Polsce w momencie wejścia w życie dwóch nowych dyrektyw o jakości paliw (FQD) i dyrektywy o odnawialnych Źródłach Energii  (RES), zostaną szybko wdrożone przepisy, które w ślad za przedmiotowymi dyrektywami pozwolą na zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach.