31.08.2009

PKN ORLEN - skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2009

 • Dodatni wynik operacyjny i netto za 1 półrocze 2009
 • Zysk operacyjny w II kwartale na poziomie 661 mln PLN, zysk netto 1169 mln PLN
 • Spadek zadłużenia o 1 mld PLN, pomimo wydatków na wykup 10% akcji Mazeikiu Nafta
 • Ponad 1,9 mld PLN środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
 • Wzrost wolumenowej sprzedaży detalicznej o ponad 5% (r/r)
  i systematyczne zwiększanie udziałów w rynku.
 • Wzrost uzysku paliw o 1,1 pp w stosunku do 2 kw. 2008, pomimo postojów technologicznych
 • Wdrożenie programów oszczędnościowych zaowocowało ograniczeniem kosztów operacyjnych w 1 półroczu o kwotę 300 mln PLN w porównaniu
  do planów budżetowych.

W II kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa PKN ORLEN zdecydowanie poprawiła swoje wyniki finansowe. Koncern osiągnął w tym okresie zysk netto w wysokości 1169 mln PLN oraz zysk operacyjny w wysokości 661 mln PLN . Dobre rezultaty pozwoliły Spółce zniwelować stratę z I kwartału br. i zamknąć pierwsze półrocze wynikiem dodatnim netto na poziomie 77 mln PLN i zyskiem operacyjnym w wysokości 340 mln PLN. Główną przyczyną lepszych wyników był znaczący wzrost wolumenów sprzedaży i zysków
w segmencie detalicznym, a także efekt przeszacowania zapasów oraz wpływ różnic kursowych.

Wyniki za II kwartał 2009 roku, znalazły się pod silnym wpływem czynników makroekonomicznych ( dyferencjał, marża) i obciążenia efektem finansowym planowych i nieplanowanych przestojów remontowych w rafineriach w Polsce, Czechach i na Litwie. Przychody Koncernu w pierwszym półroczu br. wyniosły ponad 31 mld PLN.
Grupa wypracowała w tym okresie ponad 3 mld środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

II kwartał 2009 roku cechowała wyraźna poprawa sprzedaży detalicznej sięgającą
5% wolumenu w porównaniu do 2 kw minionego roku; i to pomimo zmniejszenia ilości stacji o 75 (w por. do końca II kwartału 2008 roku) na skutek procesu optymalizacji sieci.
W stosunku do 2 kwartału roku ubiegłego znacznie (o 83%) wzrósł również zysk operacyjny tego segmentu i wyniósł 223 mln PLN.

Doskonałe wyniki sprzedażowe w detalu były rezultatem konsekwentnej restrukturyzacji sieci, rebrandingu, rozwoju oferty pozapaliwowej oraz skutecznych akcji promocyjnych. Minione półrocze to również okres inwestycji w rozbudowę sieci sprzedaży. W pierwszej połowie 2009 roku wybudowano i całkowicie zmodernizowano 39 stacji, a 24 obiekty włączono do sieci franczyzowej.

W drugim półroczu 2009 roku PKN ORLEN nadal będzie koncentrował się na: systematycznym zwiększaniu efektywności oraz maksymalizowaniu przepływów pieniężnych. Koncern planuje w drugim półroczu 2009 roku zrealizować nakłady inwestycyjne na poziomie poniżej wykonania 1 półrocza 2009 r.

Zgodnie z planem realizowane są prace w procesie zbycia spółki Anwil. W drugiej połowie 2009 roku sfinalizowane zostaną prace nad rozdzieleniem procesów biznesowych i przygotowaniem spółki Anwil do funkcjonowania poza Grupą Kapitałową PKN ORLEN. Został wybrany doradca dla procesu dezinwestycji, a we wrześniu ukończone zostanie memorandum informacyjne. Otrzymanie pierwszych ofert oczekiwane jest w październiku. Został również wybrany doradca transakcyjny
w procesie sprzedaży udziałów w spółce Polkomtel. Dalsze działania ukierunkowane będą na rozpoczęcie procedury ofertowej dla inwestorów zewnętrznych.

Koncern bierze udział w procesie konsultacyjnym dotyczącym prac nad ustawą zwiększającą zaangażowanie państwa w przechowywanie zapasów obowiązkowych. Obecnie zapasy obowiązkowe obciążają bilans Grupy PKN ORLEN kwotą 5,6 mld PLN.

Jednocześnie Spółka realizuje ustawowe wymagania Narodowego Celu Wskaźnikowego ("NCW") w zakresie biopaliw. W 2009r. zwiększono wymóg udziału paliw odnawialnych w Polsce do poziomu 4,6% energ (z 3,45% energ. w 2008). Cel ten jest spełniany przez PKN ORLEN.

Biuro Prasowe