13.11.2009

PKN ORLEN - skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2009

Raportowany zysk operacyjny w III kwartale 423 mln PLN, dodatni wynik operacyjny także wg LIFO 116 mln PLN. Zysk netto 940 mln PLN ponad 12-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2008 roku. Pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz prawie 10%-owy wzrost wolumenów sprzedaży w porównaniu do II kwartału tego roku.

Trudne warunki makroekonomiczne, a szczególnie niskie marże rafineryjne i skrajnie obniżony dyferencjał URAL/BRENT nie sprzyjały funkcjonowaniu branży naftowej w III kwartale bieżącego roku. Jednak mimo niesprzyjających okoliczności w tym okresie Grupa PKN ORLEN uzyskała dobre wyniki finansowe. W III kwartale Koncern osiągnął zysk netto w wysokości 940 mln PLN oraz zysk operacyjny w wysokości 423 mln PLN.

Pozytywne rezultaty były efektem osiągnięć operacyjnych: wzrostów wolumenów sprzedaży w segmencie detalicznym i rafineryjnym, wyższego przerobu ropy, a także optymalizacji nakładów inwestycyjnych i ograniczenia kosztów operacyjnych. Ponadto wzrost cen ropy oraz umocnienie złotego pozytywnie wpłynęły na przeszacowanie zapasów i kredytów.

W raportowanym okresie po raz kolejny świetne wyniki zanotował segment detaliczny osiągając 6% wzrostu wolumenu w porównaniu do analogicznego kwartału 2008 roku. Sukces tego segmentu przełożył się na 50%-owy wzrost zysku operacyjnego w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Efekt ten wypracowany został pomimo zmniejszenia ilości stacji w ramach optymalizacji sieci.

Istotną poprawę wolumenu sprzedaży (12%) w stosunku do II kwartału tego roku odnotował również segment rafineryjny PKN ORLEN i UNIPETROL.
Wyższy poziom marż na petrochemikaliach w III kwartale, przy utrzymującym się wolumenie, znacznie wzmocnił wynik operacyjny segmentu petrochemicznego, zwiększając go o 237 mln zł w stosunku do krytycznego II kwartału 2009 r.

W ramach optymalizacji nakładów inwestycyjnych Koncern wygeneruje w skali całego roku prawie 1 mld zł oszczędności w stosunku do założeń budżetowych, przy kontynuacji kluczowych projektów - budowy PX/PTA, kompleksu HON VII i Wytwórni Wodoru. Koszty operacyjne zostaną ograniczone o ponad 0,5 mld PLN w porównaniu z przyjętymi planami rocznymi. Dzięki tym podjętym działaniom Grupa utrzymała stabilny i dobry poziom przepływów pieniężnych wygenerowanych w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku.

W IV kwartale,tego roku, w ocenie PKN ORLEN, warunki makroekonomiczne będą nadal trudne i zmienne. Wprawdzie prognozowany jest stopniowy wzrost cen ropy naftowej jednak na niskim poziomie pozostanie dyferencjał i modelowa marża rafineryjna. Marża petrochemiczna utrzymuje się w trendzie wzrostowym.

Do końca roku PKN ORLEN nadal będzie koncentrował się na: systematycznym zwiększaniu efektywności oraz maksymalizowaniu przepływów pieniężnych. Koncern zakłada osiągnięcie w całym 2009 roku poziomu ponad 2 mld zł dodatkowych przepływów pieniężnych w rezultacie optymalizacji nakładów inwestycyjnych, redukcji kosztów operacyjnych oraz zmniejszenia kapitału pracującego.

Zgodnie z zapowiedziami kontynuowany jest proces sprzedaży spółek Anwil i Polkomtel.
W przypadku spółki Anwil w listopadzie złożone zostały oferty wstępne i wybrana została krótka lista oferentów. W przypadku Polkomtela w listopadzie przygotowany zostanie komplet informacji dla inwestorów. Zakończenie sprzedaży Polkomtela zależy od kwestii wyboru ścieżki sprzedaży po ostatecznych ustaleniach z pozostałymi akcjonariuszami.

Koncern bierze udział w procesie konsultacyjnym dotyczącym prac nad ustawą zwiększającą zaangażowanie państwa w przechowywanie zapasów obowiązkowych. Na koniec 3 kwartału zapasy obowiązkowe obciążały bilans Grupy PKN ORLEN kwotą 5,8 mld PLN.

Jednocześnie Spółka konsekwentnie realizuje ustawowe wymagania Narodowego Celu Wskaźnikowego ("NCW") w zakresie biopaliw na poziomie 4,6% .