25.02.2010

PKN ORLEN - skonsolidowane wyniki finansowe po czterech kwartałach 2009 roku

Dobre wyniki finansowe: 1,3 mld zł zysku netto w porównaniu do 0,6 mld zł straty w roku 2008. Bezpieczny poziom wskaźników w umowach kredytowych dzięki znaczącemu obniżeniu zadłużenia o 2,3 mld zł. Wzrost wolumenów sprzedaży detalicznej Koncernu o 6%, zwiększenie udziałów w rynku polskim do 31%. Zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ropy dzięki nowym długoterminowym kontraktom o łącznej wartości 45 mld zł. 

PKN ORLEN osiągnął  w 2009 r. zysk operacyjny EBIT w wysokości 1,1 mld zł; czyli o 45% wyższy niż w 2008 roku1. Zysk netto wyniósł 1,3 mld zł (dla porównania w 2008 r. Koncern poniósł stratę w wysokości 0,61) mld zł). Szczególnie dobre wyniki wypracował segment detaliczny – wynik EBIT był wyższy o 37% niż rok wcześniej, a sprzedaż na stacjach wzrosła o 6%. Dynamika wzrostu była wyższa w porównaniu do rynku i na koniec roku zanotowaliśmy średni wzrost udziału we wszystkich rynkach o 1 pp, w tym w samej Polsce udział ten wzrósł do 31%.

W ciągu ostatniego roku PKN ORLEN wypracował z działalności operacyjnej środki pieniężne w wysokości 5 mld zł, czyli o 1,5 mld zł więcej niż w roku 2008. Dzięki temu w pełni zrealizowaliśmy przyjęte założenia, aby wpływy operacyjne były wyższe od nakładów inwestycyjnych.  Obniżyliśmy zadłużenie netto o 2,3 mld zł do poziomu 10,3 mld zł.

Rok 2009 był pod względem uwarunkowań makroekonomicznych najtrudniejszym okresem w historii Koncernu. Jednym z największych wyzwań w tym okresie był znaczący spadek marży rafineryjnej i dyferencjału. Dzięki niezwłocznemu uruchomieniu - już na początku roku - pakietu programów mających na celu poprawę efektywności, negatywny wpływ kryzysu udało się znacząco ograniczyć i PKN ORLEN uzyskał 6 mld zł dodatkowych środków pieniężnych.

Na ten wynik miała wpływ między innymi optymalizacja nakładów inwestycyjnych (0,5 mld zł), kosztów stałych (0,6 mld zł) oraz przepływów operacyjnych i inwestycyjnych (4,3 mld zł).

W minionym roku PKN ORLEN zrealizował strategiczny cel jakim było zawarcie nowych kontraktów długoterminowych na dostawy ropy naftowej. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, zawarte zostały korzystne finansowo umowy. Wartość kontraktów wyniosła około 45 mld zł, co jest historycznym wynikiem na polskim rynku. Całkowicie nowym i kluczowym elementem w porównaniu do wcześniej zawieranych umów jest fakt, że podpisane kontrakty gwarantują pełne bezpieczeństwo dostaw.

- PKN ORLEN kończy trudny rok z bardzo dobrymi wynikami. Wykonaliśmy wszystkie priorytetowe zadania, a zmniejszenie zadłużenia o 2,3 mld zł w porównaniu do 2008 roku jest olbrzymim sukcesem w obliczu najtrudniejszych w historii uwarunkowań makroekonomicznych. Dzięki temu spełniliśmy wymogi umów kredytowych. Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki determinacji i skutecznej realizacji pakietu programów optymalizacyjnych. W kolejnym roku będziemy koncentrować się na dalszej poprawie efektywności, inwestycjach rozwojowych oraz budowie nowych segmentów - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W 2010 roku PKN ORLEN będzie konsekwentnie dążył do dalszego obniżenia poziomu zadłużenia, poprzez systemowe rozwiązanie kwestii obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw oraz dezinwestycje aktywów non-core. Kontynuowane będą programy mające na celu poprawę rentowności inwestycji zagranicznych, tj. ORLEN Lietuva i Unipetrol. W bieżącym roku planowane jest ukończenie kluczowych inwestycji rozwojowych (m. in. HONVII i PX/PTA). Poprzez rozwój segmentu upstream oraz segmentu energetycznego PKN ORLEN będzie zmierzał w kierunku budowy koncernu multi-utility.

Biuro Prasowe

1 Dane za rok 2008 zgodne z danymi raportowanymi w raporcie za IV kwartał 2008 roku; przed uwzględnieniem korekt ujętych w rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy PKN ORLEN za rok 2008 w kwocie 2.362 mln zł, głównie w związku z odpisami z tytułu trwałej utraty wartości aktywów.

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN za 4 kwartał 2009r.