13.05.2010

PKN ORLEN - skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2010 r.

Poprawa zysku netto o ponad 1,7 mld zł i zysku operacyjnego o 0,8 mld zł w stosunku do I kwartału 2009. Wzrost wolumenów sprzedaży detalicznej o 4%. Uwolnienie środków pieniężnych w wysokości 800 mln zł dzięki sprzedaży części zapasów obowiązkowych. Zmniejszenie zadłużenia o 4 mld zł w stosunku do I kwartału 2009, do bezpiecznego poziomu 10,3 mld zł.

PKN ORLEN wypracował w I kwartale 2010 r. zysk operacyjny EBIT w wysokości 464 mln zł. Był on wyższy o 784 mln zł od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym Koncern odnotował stratę w wysokości 320 mln zł. Wynik netto osiągnął poziom 610 mln zł w stosunku do straty 1 092 mln zł odnotowanej w I kwartale 2009 r. Tak dobre rezultaty są efektem istotnej poprawy wyniku segmentu petrochemicznego, optymalizacji kosztów oraz wzrostu cen ropy. Skompensowały one obciążenia związane ze spadkiem konsumpcji paliw w okresie wyjątkowo ciężkiej zimy, wyższymi podatkami w Czechach i Polsce, jak również negatywnym wpływem niskich marż paliwowych.

Wszystkie rynki na których operuje Koncern odnotowały w pierwszych miesiącach roku poprawę wskaźnika PKB. Nie przełożyło się to jednak na popyt na paliwa, których konsumpcja w I kwartale tego roku spadła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w Polsce o 1% i Niemczech o 2%. Poważne ograniczenie zapotrzebowania nastąpiło w Czechach - o 12%. Tylko na rynku litewskim, który w ciągu roku (I kw. 2010/I kw. 2009) odnotował znaczącą poprawę PKB, nastąpił niewielki wzrost zakupów paliw, rzędu 1%. Należy podkreślić, że przy mniejszym popycie widocznym w I kw. 2010 r. Koncern zwiększył wolumeny sprzedaży detalicznej o 4%.

- Mimo wciąż niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Widoczna jest poprawa wyników segmentu petrochemicznego. Pozytywny wpływ na kondycję Koncernu miało również sfinalizowanie sprzedaży części zapasów obowiązkowych paliw - pierwszej tego typu transakcji w Polsce. Dobre efekty przyniosła także kontynuacja działań optymalizacyjnych. Jest to wyraźny sygnał, że zarówno realizowana przez nas strategia jak i działania operacyjne, podjęte w czasie spowolnienia gospodarczego, były skuteczne i przynoszą oczekiwane rezultaty - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Poprawa wyników w segmencie rafineryjnym i petrochemicznym
Najbardziej wymierna poprawa EBIT nastąpiła w segmencie rafineryjnym, który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wypracował wynik wyższy o 542 mln zł. Niekorzystne czynniki rynkowe, w tym wciąż niższe marże rafineryjne, w porównaniu do zeszłego roku, zostały zniwelowane przez pozytywny wpływ cen ropy i programów oszczędnościowych w zakresie kosztów stałych i wynagrodzeń. Wzrost marż i wolumenów w segmencie petrochemicznym zaowocował zdecydowanie wyższym niż rok temu wynikiem operacyjnym na poziomie 105 mln zł.

Wzrost sprzedaży detalicznej mimo spadku konsumpcji paliw na rynku
W trudnych warunkach rynkowych w I kwartale funkcjonował obszar detalu, który zmagał się z ogólnym spadkiem konsumpcji związanym z niekorzystnymi warunkami pogodowymi (wyjątkowo długa i ciężka zima), większymi obciążeniami podatkowymi na rynkach polskim (opłata paliwowa) i czeskim (akcyza) oraz silną presją na marże paliwowe w Polsce i w Niemczech. Mimo tego, dzięki aktywnej działalności handlowej, która przyniosła wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej o 4% i skutecznemu zarządzaniu sprzedażą pozapaliwową, EBIT Grupy ORLEN utrzymał się na poziomie 75 mln zł.

Utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia W ostatnich 12 miesiącach
Koncern zmniejszył zadłużenie o 4 mld zł do bezpiecznego poziomu 10,3 mld zł. W I kwartale Koncern zrealizował pierwszą na rynku polskim transakcję sprzedaży części zapasów obowiązkowych paliw na kwotę 800 mln zł. Operacje tego typu umożliwiają redukcję zadłużenia, jak również wzmacniają odporność na wpływ zmieniających się cen ropy na wynik PKN ORLEN. W połączeniu z wydłużeniem płatności za ropę i przyspieszeniem spływu należności pozwoliło to na zmniejszenie poziomu kapitału pracującego o 2,2 mld zł. Jednocześnie, Koncern nadal wspiera prace nad docelową zmianą zasad utrzymywania rezerw obowiązkowych w Polsce.

Poprawa efektywności Grupy i dalszy rozwój W pierwszych miesiącach roku
PKN ORLEN konsekwentnie realizował działania zwiększające wartość Grupy. Spółka ORLEN Lietuva koncentrowała się na ograniczeniu kosztów stałych, poprawie kapitału pracującego i jak najsprawniejszym przeprowadzeniu niezbędnych remontów. Czeski Unipetrol, dzięki większej sprzedaży poliolefin, stabilizacji marży detalicznej i poprawie efektywności, po raz pierwszy od ponad roku odnotował dodatnie wyniki zarówno zysku netto jak i operacyjnego.

Konsekwentnie i zgodnie z harmonogramem kontynuowane są działania dotyczące sprzedaży wybranych aktywów. W kolejną fazę negocjacji wkroczył proces sprzedaży Anwil SA - wyłączność negocjacyjną otrzymały ZA Puławy. W przypadku Polkomtela, w ślad za PKN ORLEN, pozostali akcjonariusze wybrali doradców transakcyjnych.

Zgodnie z harmonogramem postępują również kluczowe inwestycje. W trzecim kwartale roku uruchomiona zostanie kolejna instalacja Hydroodsiarczania Olejów Napędowych w Płocku, a pod koniec roku rozpoczną działalność nowe instalacje w segmencie petrochemicznym – PX w Płocku i PTA we Włocławku.

Prowadzone są również prace w zakresie projektów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce oraz na szelfie bałtyckim. Intensyfikowane są działania w zakresie poszukiwań złóż gazu niekonwencjonalnego (tzw. gaz z łupków, shale gas).

ORLEN Upstream rozpoczął kolejny etap prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Lubelszczyźnie. Prace te realizowane są na blokach koncesyjnych: Bełżyce, Garwolin, Lublin, Lubartów, Wierzbica i obejmują wykonanie terenowych, refleksyjnych badań sejsmicznych 2D. W rejonie Lublina, na koncesjach należących do PKN ORLEN, występują dolno paleozoiczne struktury (sylur, ordowik) o stosunkowo niskich parametrach zbiornikowych, które zawierać mogą shale gas. W ramach rozwoju segmentu energetycznego, Koncern kontynuował działania przygotowawcze do budowy elektrowni. W I kwartale uzyskana została decyzja przyłączeniowa do sieci energetycznej we Włocławku.