02.03.2010

ORLEN zrealizował NCW za 2009 r.

PKN ORLEN wprowadził na polski rynek w 2009 roku łącznie 510 tys. ton biokomponentów i biopaliw spełniając w ten sposób z nadwyżką Narodowy Cel Wskaźnikowy. Dzięki temu nastąpiła redukcja  emisji dwutlenku węgla z paliw o około 540 tys. ton.

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje przyjętą w 2007 r. strategię wdrażania biopaliw i biokomponentów. Na początku  2009 r. zakończony został ostatni etap programu inwestycyjnego polegający na dostosowaniu terminali paliw do blendowania estrów do oleju napędowego. Dzięki tym inwestycjom sieć logistyczna PKN ORLEN osiągnęła optymalny poziom dostosowania do realizacji wymogów ustawy o biopaliwach. Ponadto konsekwentnie zwiększana była dostępność Bioestru dla klientów indywidualnych. W rezultacie w minionym roku sprzedaż tego biopaliwa była prowadzona na 324 stacjach Bliska. 

W minionym roku w Spółce wykorzystano ponad 130 tys. ton bioetanolu do produkcji benzyn oraz ponad 290 tys. ton estrów do oleju napędowego. Zwiększono również o około 50% (do ponad 90 tys. t) sprzedaż Bioestru (stanowiącego samoistne paliwo), który był dostępny w sieci hurtowej i detalicznej. Narodowy Cel Wskaźnikowy został spełniony na poziomie 4,62% energetycznego (wymagany poziom na 2009 r. to 4,6%).

Stosowanie Bioestru powoduje zmniejszenie emisji tlenków węgla, cząstek stałych i związków siarki. Łącznie poprzez zastosowanie biokomponentów i biopaliw PKN ORLEN udało się zredukować poziom emisji gazów cieplarnianych z paliw (w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla) o ponad 540 tys. ton (wartość szacunkowa wyliczona przy założeniu wytycznych Dyrektyw o jakości paliw oraz o odnawialnych źródłach energii dla średnich standardowych wartości emisji).

Wprowadzenie biokomponentów do paliw wiąże się ze wzrostem kosztów produkcji z uwagi na wyższe ceny biokomponentów w stosunku do tych pochodzących z ropy naftowej. Mimo zmiany poziomu ulg akcyzowych w październiku 2009 r. i wprowadzenia korzystniejszych rozwiązań fiskalnych dla Bioestru, koszt wprowadzenia takiej ilości biokomponentów do paliw w 2009 roku wyniósł ponad 170 mln zł.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego udziału biokomponentów w paliwach spoczywa również na Spółkach wchodzących w skład Grupy ORLEN -  Unipetrol (Czechy) i Orlen Lietuva (Litwa). Obie firmy w 2009 roku spełniły krajowe wymogi dotyczące udziału biokomponentów poprzez komponowanie bioetanolu i ETBE do benzyn, estrów do olejów napędowych oraz dodatkowo, w przypadku rynku czeskiego, także biopaliwa B31 (olej napędowy z 31% udziałem estru).
       
- Miniony rok był wyzwaniem w zakresie spełnienia wymagań NCW, ale udało się nam zrealizować nałożone przez ustawodawcę zobowiązania. Mam nadzieję, że Polska śladem innych krajów europejskich, szybko wdroży przepisy pozwalające na zwiększenie udziału biokomponentów w paliwach i bieżący rok będziemy mogli zakończyć z równie dobrym efektem jak miniony - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

2010 rok będzie wymagający dla firm z branży petrochemicznej, m.in. ze względu na podniesienie wymogu udziału paliw odnawialnych w Polsce do 5,75% energetycznego przy utrzymaniu obowiązujących ograniczeń jakościowych w stosowaniu biokomponentów: nadal można blendować biododatki tylko do poziomu 5% objętościowych. W kwietniu 2010 r. spodziewane jest także wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących biopaliw w Czechach.