31.08.2010

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2010 r.

1,1 mld PLN zysku operacyjnego – wzrost o 0,5 mld PLN w porównaniu do II kwartału 2009 . 0,7 mld PLN zysku operacyjnego wg LIFO – wzrost o 1,0 mld PLN w porównaniu do II kwartału 2009. Wzrost wolumenów sprzedaży o 5%, wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych oraz uzysku paliw. Dalsza poprawa wskaźników finansowych - zmniejszenie zadłużenia o kolejne 0,5 mld PLN w stosunku do poprzedniego kwartału.

W II kwartale 2010 r. PKN ORLEN odnotował najlepszy wynik operacyjny według LIFO od półtora roku, zwiększył wolumeny sprzedaży oraz znacząco poprawił wskaźniki produkcyjne. Koncern osiągnął bardzo dobre wyniki operacyjne oraz uzyskał dodatni wynik netto pomimo silnego osłabienia złotego wobec innych walut.

Drugi kwartał 2010 roku przyniósł poprawę warunków makroekonomicznych w branży paliwowej. Odnotowano łączny wzrost marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural/Brent o 1,0 USD/bbl w stosunku do II kwartału 2009. Do 721 EUR/bbl wzrosła modelowa marża petrochemiczna. W tym samym czasie odnotowano wzrost cen ropy o 2 USD/bbl do 78 USD/bbl. Na głównych rynkach na których funkcjonuje PKN ORLEN odnotowano wzrost PKB, co przełożyło się na większe zużycie oleju napędowego, jednak przy znaczącym zmniejszeniu zużycia benzyny.

W powyższych warunkach makroekonomicznych PKN ORLEN osiągnął w II kwartale zysk operacyjny wg LIFO, czyli z pominięciem efektu przeszacowania zapasów, w wysokości 0,7 mld PLN, co jest najlepszym wynikiem od początku 2009 r. Zysk operacyjny wzrósł do 1,1 mld PLN czyli o 0,5 mld PLN więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zadłużenie PKN ORLEN , w stosunku do II kwartału 2009 r. zmniejszyło się o 3,5 mld zł i osiągnęło poziom 9,8 mld PLN.

- Bardzo dobre wyniki operacyjne zawdzięczamy konsekwentnej realizacji planów optymalizacyjnych oraz poprawie warunków makroekonomicznych. Mimo stałego wzrostu marży rafineryjnej i dyferencjału, musieliśmy zmierzyć się z osłabieniem złotego oraz spadkiem popytu na benzynę. Pomimo niekorzystnego przeszacowania naszych zobowiązań walutowych zmniejszyliśmy zadłużenie o dalsze 0,5 mld. złotych. Dzięki większemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz dalszej poprawie efektywności sprzedaży po raz kolejny wypracowaliśmy wyższe wolumeny - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Wyniki te utwierdzają nas w przekonaniu, że strategia przyjęta przez PKN ORLEN, dzięki której skutecznie funkcjonowaliśmy w trudniejszym okresie przełomu lat 2009/2010, sprawdza się także przy nieco lepszej koniunkturze i wskazuje właściwy kierunek rozwoju na najbliższe lata - dodał Jacek Krawiec.

Wzrost sprzedaży, poprawa wykorzystania mocy produkcyjnych
Mimo ograniczonego wzrostu zapotrzebowania na paliwa oraz niższych marż paliwowych będących konsekwencją wyższych cen paliw, PKN ORLEN zwiększył sprzedaż o 5%, w tym o 8% w segmencie rafineryjnym oraz o 5% w sprzedaży detalicznej. Najlepsze wyniki w detalu odnotowano na rynkach polskim i niemieckim, przy jednoczesnym spadku wolumenów w Czechach i na Litwie. W segmencie petrochemicznym utrzymaliśmy dobre wielkości sprzedaży olefin i poliolefin. Obniżyła się jednak sprzedaż nawozów oraz PCW, co ma związek ze spadkiem popytu na te produkty. Również remont instalacji olefin w Płocku oraz awaria instalacji w Anwilu nie pozostały bez wpływu na wyniki tego segmentu. Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale bieżącego roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wzrosły o 26% i wyniosły ponad 21 mld PLN. W drugim kwartale 2010 r. PKN ORLEN zwiększył wykorzystanie mocy produkcyjnych, szczególnie w przypadku rafinerii w Czechach i na Litwie, zwiększając przerób ropy naftowej o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W stosunku do II kwartału 2009 roku poprawiła się również struktura uzyskiwanych produktów.

Zmniejszenie zadłużenia
ORLEN kontynuował działania mające na celu dalszą redukcję zadłużenia oraz dźwigni finansowej. Mimo negatywnego oddziaływania osłabienia kursu złotego i przeszacowania kredytów, Koncern zmniejszył zadłużenie o 0,5 mld PLN do poziomu 9,8 mld PLN, co spowodowało spadek dźwigni finansowej do poziomu poniżej 45%. Bezpieczeństwo płynności wzmacniają dodatkowo niewykorzystane linie kredytowe na ponad 1 mld EUR, oraz fakt, że blisko 70% zadłużenia będzie spłacane dopiero po roku 2012. W omawianym okresie PKN ORLEN pozyskał 2,5 mld PLN środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Koncern kontynuował kluczowe projekty inwestycyjne, jednak programy optymalizacyjne pozwoliły na obniżenie nakładów inwestycyjnych w porównaniu do zeszłego roku.

Działania prowadzące do podwyższenia wartości Spółki
PKN ORLEN prowadzi szereg działań mających na celu dalsze podwyższanie wartości spółki. Firma kontynuuje projekty z zakresu poszukiwań i wydobycia – m.in. poszukiwania gazu łupkowego na Lubelszczyźnie oraz złóż na szelfie bałtyckim. Postępują również prace prowadzone wspólnie z PGNiG na złożu Sieraków. Trwają obecnie przygotowania do uruchomienia przetargu na wykonanie wierceń rozpoznawczych. Wiercenie pierwszego otworu rozpocznie się jesienią tego roku. Koncern konsekwentnie przygotowuje też projekt związany z budową elektrowni we Włocławku. PKN ORLEN kontynuuje działania zmierzające do dalszej redukcji zadłużenia. Zaawansowany jest projekt odsprzedaży drugiej transzy zapasów obowiązkowych oraz sprzedaży udziałów w Polkomtelu.