25.10.2012

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w III kwartale 2012 r.

Utrzymanie stabilnych wolumenów sprzedaży Grupy ORLEN pomimo spadku konsumpcji

Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne, obejmujące głównie wzrost modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent oraz odbudowa marż detalicznych pozwoliły wypracować 1 mld zł wyniku operacyjnego wg LIFO. Pomimo spadku konsumpcji paliw na rynkach macierzystych i przestojów remontowych instalacji w segmencie petrochemicznym, Koncern osiągnął porównywalny (r/r) łączny poziom sprzedaży 9,6 mln ton oraz przerobu ropy 7,4 mln ton. Koncern zredukował zadłużenie o 3,4 mld zł (r/r) uzyskując poziom dźwigni finansowej wynoszący 25%. Zgodnie ze strategią Koncernu kontynuowane są inwestycje w poszukiwania gazu łupkowego i energetykę. Rozpoczęto pierwszy odwiert poziomy w gminie Wierzbica, finalizowany jest również ostatni etap przetargu na wykonawcę elektrowni we Włocławku.

W III kwartale 2012 roku PKN ORLEN zanotował:

  • 1 mld zł zysku operacyjnego wg LIFO, wzrost o 0,8 mld zł (r/r)
  • Utrzymanie stabilnego wolumenu sprzedaży na poziomie 9,6 mln ton
  • Redukcję zadłużenia do 5,9 mld zł

Na wyniki Koncernu w III kwartale największy wpływ miały uwarunkowania makroekonomiczne. Nastąpił znaczący wzrost modelowej marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent, umocnienie się PLN względem EUR i USD oraz utrzymanie stabilnego poziomu wolumenów sprzedaży pomimo ograniczenia produkcji w segmencie petrochemicznym, związanego z przestojami remontowymi instalacji. Pod wpływem tych czynników Koncern osiągnął zysk operacyjny wg LIFO w wysokości 1 mld zł, co oznacza wzrost (r/r) o 774 mln zł. Rekordowe kwartalne przychody ze sprzedaży wyniosły 31,7 mld zł, czyli były wyższe (r/r) o 10%.

Wszystkie rynki, na których operuje PKN ORLEN, odnotowały w ciągu III kwartału niższe tempo wzrostu PKB oraz spadek popytu na benzyny. W Polsce oraz Niemczech spadła również konsumpcja oleju napędowego. Biorąc pod uwagę te czynniki, utrzymanie przez Koncern w III kwartale 2012 r. wolumenu sprzedaży ogółem na niezmienionym poziomie (r/r) jest dowodem na skuteczność strategii biznesowej ukierunkowanej na aktywizację popytu.

– Pomimo spowolnienia gospodarki, w sumie otoczenie makroekonomiczne dla naszej branży, szczególnie w segmencie rafineryjnym, okazało się w III kwartale znacznie lepsze niż prognozowane. Utrzymaliśmy stabilny wolumen produkcji i sprzedaży. Przy zmniejszającej się konsumpcji oznacza to wzmocnienie naszej pozycji –powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Nie byłoby to możliwe bez prowadzenia wyważonej i aktywizującej rynek polityki cenowej, która od wielu miesięcy jest dobrze przyjmowana przez naszych Klientów – dodał Prezes Krawiec.

Zakończono cykliczny postój remontowy instalacji petrochemicznych. Skorelowane przerwy w produkcji instalacji Olefin II i PTA w PKN ORLEN jak również w Basell ORLEN Polyolefins i Anwilu
oraz niższe marże petrochemiczne, które spadły (r/r) o 38 EUR/t (do 625 EUR/t), obniżyły wynik operacyjny segmentu w III kwartale 2012 r. Spadek ten został częściowo zrównoważony przez wzrost sprzedaży nawozów. Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Grupy ORLEN wyniósł w III kwartale 2012 r. 213 mln zł i był niższy o 154 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Segment rafineryjny zanotował wzrost wyników przy stabilnych wolumenach sprzedaży. Niższe wolumeny sprzedaży w Polsce, wynikające ze spadku konsumpcji, zostały zrównoważone wzrostem sprzedaży w ORLEN Lietuva, związanym z powrotem do pełnych mocy produkcyjnych po zakończeniu postoju remontowego w II kwartale. Poprawa marż rafineryjnych wpłynęła pozytywnie na wynik operacyjny wg LIFO tego segmentu pozwalając poprawić rezultat z –215 mln zł w III kwartale 2011 r. do prawie 740 mln zł w III kwartale roku 2012. 

Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży detalicznej mimo osłabienia gospodarczego i spadającej konsumpcji na większości rynków macierzystych umożliwiło poprawę wyniku operacyjnego,
który w III kwartale wyniósł 271 mln zł. Wzrost zysku wsparła również stopniowa odbudowa marż na rynku polskim i wzrost wolumenu na rynku niemieckim, co zrównoważyło dużą presję na marże utrzymującą się
w Czechach.
W obliczu spadków konsumpcji paliw Koncern kładzie duży nacisk na sprzedaż pozapaliwową. Na koniec września 2012 roku liczba punktów gastronomicznych w ramach Stop Cafe i Stop Cafe Bistro wyniosła 738 i była wyższa o 95 w porównaniu z wrześniem 2011 r.

– W III kwartale zadłużenie Grupy spadło do poziomu, jaki po raz ostatni odnotowaliśmy przed przejęciem rafinerii w Możejkach. Dzięki osiągnięciu dźwigni finansowej na bezpiecznym poziomie 25% nasza sytuacja finansowa jest bardzo stabilna. Nieustannie pracujemy nad redukcją kapitału pracującego, dzięki czemu na koniec III kwartału uzyskaliśmy dodatkowe wpływy w wysokości 2,1 miliarda zł. Te wysiłki dostrzegane są przez monitorujące nas agencje Fitch i Moody’s, które niedawno zmieniły nasze perspektywy ratingów finansowych na pozytywne, zapowiadając możliwość wzmocnienia pozycji ratingowej firmy w nieodległej perspektywie czasowej – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

PKN ORLEN kontynuuje działania z zakresu poszukiwania i wydobycia surowców – zarówno w zakresie gazu z łupków, jak i konwencjonalnych złóż gazu oraz ropy naftowej. W III kwartale kontynuowano prace w ramach projektów poszukiwawczych, w efekcie których wykonano już 3 odwierty pionowe, a we wrześniu rozpoczęto prace nad odwiertem poziomym prowadzącym do pierwszego szczelinowania. Do końca roku 2012 na Lubelszczyźnie zostanie wykonanych do 3 odwiertów, w tym jeden poziomy. Koncern posiada także 9 koncesji poszukiwawczych i poszukiwawczo-wydobywczych na szelfie łotewskim oraz w kraju. W ramach prac prowadzonych na tych terenach zakończono jeden odwiert rozpoznawczy na Niżu Polskim, a trzy kolejne (po jednym w ramach każdego z projektów) zostały zaplanowane na przełom 2012-2013 r.

Przygotowania do budowy bloku energetycznego we Włocławku wkroczyły w ostatni etap przetargu na wybór wykonawcy w formule „pod klucz”. Planowana elektrownia, poza sprzedażą zewnętrzną, zaspokoi potrzeby Anwilu w zakresie pary i energii elektrycznej. Na przełom listopada i grudnia zaplanowano uzyskanie zgód koncesyjnych, co powinno pozwolić na rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku. Oddanie bloku do eksploatacji ma nastąpić zgodnie z planem w 2015 r. Równolegle postępują prace nad projektem budowy bloku parowo-gazowego w Płocku. Zakończono analizę wariantową koncepcji budowy bloku oraz opracowano studium wykonalności dla wariantu 450-600 MWe. Zakończono prace nad Raportem Oddziaływania na Środowisko, dzięki czemu możliwe było złożenie wniosku o decyzję środowiskową. Obecnie trwa finalizacja koncepcji podłączenia mediów.

PKN ORLEN nieprzerwanie cieszy się uznaniem niezależnych ekspertów, w tym twórców prestiżowego rankingu firm energetycznych Platts "250 Global Energy Company Rankings", którzy w ostatnich dniach sklasyfikowali PKN ORLEN na pierwszym miejscu w kategorii EMEA Oil and Gas Refining &Marketing. Jednocześnie Spółka uplasowała się na 83 pozycji wśród największych światowych przedsiębiorstw branży energetycznej. Koncern został również m.in. wyróżniony nagrodą „Najlepszy Raport Roczny 2011” w kategorii przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie.

Praktyki z zakresu odpowiedzialności społecznej PKN ORLEN zostały w tym czasie uhonorowane podwójnie. Notowania Koncernu ponownie zostały włączone do RESPECT Index, elitarnego indeksu skupiającego spółki odpowiedzialne społecznie notowane na warszawskiej GPW. Warto podkreślić, że PKN ORLEN jest notowany w ramach RESPECT Index nieprzerwanie od momentu utworzenia tego indeksu pięć lat temu. Przedstawiciele Firmy odebrali także po raz drugi z rzędu wyróżnienie Paliwowy Lider Odpowiedzialnego Biznesu, przyznawane raz w roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu najbardziej odpowiedzialnemu społecznie przedsiębiorstwu z sektora paliwowo-energetycznego.