29.03.2012

ORLEN sprzedał zapasy ropy naftowej o wartości 1,2 mld zł

PKN ORLEN zawarł umowy sprzedaży ropy naftowej oraz zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ze spółką Ashby sp. z o.o. Zakup ropy od PKN ORLEN finansują The Royal Bank of Scotland N.V., HSBC Bank Plc., Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj (Holland) N.V. oraz Bank Polska Kasa Opieki SA.

Na mocy zawartych umów Ashby sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., zależnego od Royal Bank of Scotland N.V. zakupiła od PKN ORLEN około 500 tys. ton ropy naftowej i zobowiązała się do utrzymywania tej ilości jako zapasy obowiązkowe na zlecenie Koncernu. Jednocześnie PKN ORLEN zagwarantował przechowywanie ropy naftowej w dotychczasowej lokalizacji. Cena sprzedaży została ustalona w oparciu o notowania rynkowe, a cena odkupu została zabezpieczona kontraktem terminowym.
 
– Kolejna, trzecia już transakcja tego typu umożliwia nam zmniejszenie obciążenia bilansu spółki wynikającego z obowiązku tworzenia zapasów obowiązkowych. Transakcja cieszy nas tym bardziej, że została  sfinalizowana pomimo niestabilnego otoczenia makroekonomicznego, które wpływa na zmniejszenie dostępu do źródeł finansowania dla naszych partnerów. Na polskim rynku pozostajemy wciąż pionierem w stosowaniu tego rozwiązania skutecznie zmniejszającego poziom zaangażowanego kapitału po stronie naszej firmy – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu umów, kontrakt ze spółką Ashby  sp. z o.o. został zawarty po otrzymaniu przez PKN ORLEN zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji.
 
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 36), jak Spółka informowała podczas konferencji prezentującej wyniki za IV kwartał 2011 r., przeprowadzone zostały testy utraty wartości aktywów. W rezultacie, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN ujęto odpisy dotyczące aktywów rzeczowych, które wyniosły 1,8 mld zł (6% łącznej wartości aktywów netto) w całym 2011 r. Odpisy objęły głównie aktywa rzeczowe spółek zależnych PKN ORLEN: linii biznesowej produkcji PCW w czeskiej Spolanie z Grupy Anwil oraz w Anwil S.A., aktywów petrochemicznych RPA w Czechach oraz aktywów rafineryjnych Paramo z Grupy Unipetrol.
 
Z kolei w sprawozdaniu jednostkowym PKN ORLEN S.A. ujęto odpis wartości akcji ORLEN Lietuva w wysokości ponad 1,5 mld zł. Nie ma on wpływu na wyniki skonsolidowane Grupy ORLEN, gdyż jest eliminowany w ramach procedur konsolidacyjnych. W wyniku dokonanego odpisu, wartość akcji ORLEN Lietuva w sprawozdaniach jednostkowych wynosi 5 mld zł i jest zbliżona do wartości kapitałów własnych ORLEN Lietuva wykazanych w sprawozdaniach skonsolidowanych. Pomimo dokonanego odpisu, zysk netto PKN ORLEN S.A. za 2011 r. wyniósł blisko 1,4 mld zł. Zarząd PKN ORLEN zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całego zysku netto na kapitał zapasowy.
 
– Dokonane odpisy części aktywów spółek Grupy Kapitałowej są efektem pogorszenia warunków makroekonomicznych oraz osłabienia perspektyw wzrostu wynikających z drugiej fali światowego kryzysu gospodarczego. Odpisy te są niegotówkowe i nie mają wpływu na sytuację finansową Koncernu – podkreślił Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.
 
Stanowisko Zarządu w zakresie dywidendy wynika z założeń długofalowej strategii rozwoju przewidującej realizację kluczowych inwestycji w obszarach upstreamu i energetyki, które to segmenty będą stanowiły dźwignię dalszego wzrostu wartości Grupy ORLEN.