06.11.2013

Moody 's Investors podwyższył ocenę kredytową PKN ORLEN

Agencja ratingowa podniosła dziś ocenę kredytową PKN ORLEN do Baa3  z Ba1 - z perspektywą stabilną. Koncern doceniony został za konsekwencję w dążeniu do utrzymania stabilnych wyników finansowych i racjonalne podejście w planowaniu wydatków inwestycyjnych. Moody’s to druga po Fitch Ratings agencja, która w tym roku podniosła rating PKN ORLEN do poziomu inwestycyjnego. Tym samym, po ponad 4 latach Spółka odzyskała rating na poziomie inwestycyjnym od obu wiodących, światowych agencji ratingowych.

Uzasadniając decyzję analitycy agencji Moody’s podkreślili, iż wpływ na podwyższenie ratingu miała poprawa wyników operacyjnych i wskaźników finansowych raportowanych przez Koncern przez kilka ostatnich lat, pomimo utrzymujących się trudnych warunków makroekonomicznych w europejskim sektorze rafineryjnym. Doceniona została stabilna sytuacja płynnościowa Koncernu oraz redukcja i utrzymanie na bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej.

Analitycy Agencji uznali za ambitną, przyjętą w listopadzie ubiegłego roku strategię Spółki, która zakłada dużą elastyczność finansową, politykę dywidendową na poziomie do 5% stopy dywidendy w ciągu najbliższych kilku lat, w zależności od sytuacji finansowej Koncernu i warunków makroekonomicznych oraz zrównoważoną politykę inwestycyjną. Zwrócili uwagę na wydzielenie tzw. puli dodatkowej nakładów inwestycyjnych, która będzie uruchamiana w zależności od realizacji podstawowych planów inwestycyjnych i stanu otoczenia makroekonomicznego, głównie w sektorze energetyki i upstreamu.

Od 2009 roku, kiedy Agencja obniżyła ocenę kredytową Spółki do poziomu Ba1, dług netto Koncernu został zredukowany do 4,8 mld zł (stan na koniec III kwartału 2013 r.), obniżając dźwignię finansową do poziomu 17,8%. W tym samym okresie zostały ukończone kluczowe dla zwiększenia przychodów inwestycje, w tym najnowocześniejsza w Europie instalacja PX/PTA, oddana do użytku w czerwcu 2011 roku. W roku 2013 natomiast, po raz pierwszy od 5 lat, Koncern wypłacił dywidendę w wysokości 642 mln PLN czyli 1,5 zł na akcję.