04.03.2013

ORLEN dywersyfikuje dostawy gazu ziemnego

PKN ORLEN zapewnił sobie możliwość dostaw gazu z alternatywnych źródeł. Jednocześnie spółka zdobyła uprawnienia do handlu gazem na zliberalizowanym europejskim rynku poprzez giełdę w Lipsku.

PKN ORLEN dążąc do dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego, zawarł umowy na zakup surowca z pięcioma dostawcami: ENOI S.p.A., Shell Energy Europe Limited, EGESA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., VATTENFALL ENERGY TRADING GmbH oraz Mercuria EnergyTrading. Wszystkie z zawartych kontraktów mają charakter krótkoterminowy i przewidują czas trwania do końca 2013 r.

– Stopniowo pogłębiamy dywersyfikację portfela kontraktów gazowych. W ubiegłym roku, poza podstawowym kontraktem, mieliśmy dwóch alternatywnych dostawców gazu ziemnego, dzięki czemu mogliśmy niwelować skutki ograniczeń zaopatrzenia w sezonie zimowym. W tym roku chcemy zwiększyć pulę zakupów ze źródeł alternatywnych, co niewątpliwie wzmocni bezpieczeństwo dostaw do PKN ORLEN. W wyniku wzrostu zużycia paliwa gazowego i w sytuacji sprzyjających warunków regulacyjnych nowi dostawcy mogą zapewnić nawet 35% całkowitego zapotrzebowania Grupy ORLEN na gaz ziemny – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ponadto PKN ORLEN uzyskał uprawnienia do handlu gazem ziemnym na giełdzie EEX (European Energy Exchange) w Lipsku, zarówno w zakresie kontraktów typu spot, jak i instrumentów pochodnych (opcje, kontrakty terminowe i swapy). Bezpośrednie uczestnictwo na płynnym rynku gazu nie tylko otwiera nowe możliwości dywersyfikacji dostawców, ale także stwarza okazję do aktywnej gry rynkowej i wykorzystania arbitrażu cenowego między rynkiem polskim i europejskim.

Zdaniem PKN ORLEN warunkiem pełnego wykorzystania możliwości płynących z otwierającego się sektora gazowego w Polsce jest dalsza rozbudowa połączeń transgranicznych i prawne uregulowanie procedury częściowej zmiany sprzedawcy.