29.03.2013

Zarząd PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy na poziomie 1,5 zł na akcję

Decyzja jest zgodna z założeniami strategii PKN ORLEN na lata 2013-2017 ogłoszonej pod koniec listopada ubiegłego roku. Według niej, poziom dywidendy będzie się odnosił do średniego kursu akcji Spółki za poprzedni rok, zapewniając stabilny zwrot posiadaczom akcji, przy uwzględnieniu realizacji strategicznych celów istotnych dla utrzymania bezpiecznych fundamentów finansowych, takich jak: poziom dźwigni finansowej, wskaźnik dług netto/EBITDA i rating, a także prognoz dotyczących otoczenia makroekonomicznego.

Zmiana polityki dywidendowej jest możliwa dzięki stabilizacji sytuacji finansowej Koncernu wynikającej przede wszystkim z realizacji w ostatnich latach wielu działań optymalizujących kapitał pracujący i zmniejszających zadłużenie. Redukcja zadłużenia netto do poziomu poniżej 6,8 mld zł (na koniec 2012 r.) pozwoliła obniżyć dźwignię finansową do bezpiecznego poziomu 26%.

– Jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przychyli się do naszego wniosku, będzie to pierwsza wypłata dywidendy od 2008 roku. Ze względu na panujące wciąż niestabilne otoczenie biznesowe zarekomendowany poziom dywidendy wyniesie 1,5 złotego na akcję, co daje zwrot 3,8% od średniego poziomu ceny akcji PKN ORLEN w roku 2012. Według założeń zapisanych w strategii poziom dywidendy będzie konsekwentnie rosnąć, by docelowo osiągnąć 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN S.A. przeznaczy na wypłatę dywidendy kwotę 641,6 mln złotych tj. 30,2% ze zrealizowanego w 2012 zysku netto w kwocie przekraczającej 2,1 mld złotych.