28.06.2013

Debiut obligacji detalicznych PKN ORLEN na rynku Catalyst

Obligacje detaliczne PKN ORLEN o wartości 400 mln złotych zostały dziś wprowadzone do obrotu giełdowego. Debiutujące na Rynku Catalyst papiery dłużne obejmują Serie A i B, które w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, zostały sprzedane jeszcze przed planowanym terminem zakończenia subskrypcji. Wprowadzenie obligacji na rynek zapewni inwestorom pełną elastyczność i umożliwi bieżącą wycenę wartości inwestycji.

Warunki emisji Serii A i B w ramach unikalnego na polskim rynku finansowym programu emisji obligacji detalicznych PKN ORLEN (zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5%, wypłacane co 6 miesięcy), zostały uznane przez inwestorów za korzystne i konkurencyjne. Koncern zobowiązał się do wykupu papierów dłużnych po 4 latach, w zależności od dnia emisji danej Serii. Od dziś inwestorzy mają możliwość ich sprzedaży oraz kupna na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

– Debiut obligacji detalicznych na rynku Catalyst GPW to już druga duża emisja, przeprowadzona przez nasz Koncern w ostatnim czasie. Niemal równo rok temu na tym parkiecie debiutowały nasze siedmioletnie obligacje korporacyjne – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. – To właśnie olbrzymie zainteresowanie tamtą emisją skłoniło nas do sięgnięcia po instrument adresowany do klientów detalicznych. Jestem przekonany, że dobrze wykorzystaliśmy ten kapitał zaufania, a przy tym wskazaliśmy trend, który mam nadzieję sprawi, iż inne firmy zaczną częściej sięgać po obligacje, przyczyniając się do rozwoju rynku obrotu papierami dłużnymi w Polsce - dodał Prezes Jędrzejczyk.

Subskrypcja na Serię A obligacji detalicznych rozpoczęła się 28 maja i obejmowała papiery dłużne o łącznej wartości 200 mln zł. W odpowiedzi na ogromne zainteresowaniem inwestorów – zapisy na całą kwotę zostały dokonane w ciągu dwóch dni – Koncern podjął decyzję o uruchomieniu drugiej emisji na taką samą kwotę. Sprzedaż obligacji Serii B również zakończona została przed wyznaczonym terminem. W ramach całego programu, PKN ORLEN planuje pozyskanie łącznie do 1 mld zł. Emisja obligacji detalicznych Serii A i B została wysoko oceniona przez agencję Fitch Ratings, która przyznała im wysoki rating krajowy BBB+ (pol).

Łącznie na obydwie Serie zapisało się ponad 2600 inwestorów, przy czym ponad 90% nabywców stanowiły osoby fizyczne. Średnia wysokość zapisu dla pierwszej transzy papierów po redukcji wynosiła ok. 324 tys. zł a w przypadku drugiej 99 tys. zł, przy czym  ok. 80% zapisów na tę Serię opiewało na kwotę poniżej 3 tys. zł.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland S.A., Bank Pekao S.A. oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jak również dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Inwestycyjny Xelion. Spośród wszystkich udostępnionych przez Banki kanałów dystrybucji największą popularnością cieszyły się internet oraz zlecenia składane drogą telefoniczną.