27.06.2013

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło dziś sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2012. Akcjonariusze przychylili się również do rekomendacji Zarządu o wypłacie dywidendy za miniony rok obrotowy. Powołali również siedmioosobową Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.

Walne Zgromadzenie udzieliło także absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w ubiegłym roku. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za rok 2012. Wyrazili jednocześnie zgodę na wypłatę przez Spółkę dywidendy na poziomie 1,5 zł za akcję. To pierwsza wypłata dywidendy przez Spółkę od 2008 roku. Decyzja udziałowców zgodna jest z rekomendacją Zarządu wynikającą z ogłoszonej w listopadzie ubiegłego roku polityki dywidendowej.

- Zarekomendowany przez nas poziom dywidendy, daje zwrot 3,8% od średniego poziomu ceny akcji PKN ORLEN w roku 2012. Według założeń zapisanych w strategii poziom dywidendy będzie konsekwentnie rosnąć, by docelowo osiągnąć 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Decyzja od wypłaceniu dywidendy jest możliwa dzięki stabilizacji sytuacji finansowej Koncernu wynikającej przede wszystkim z realizacji w ostatnich latach wielu działań optymalizujących kapitał pracujący i zmniejszających zadłużenie. PKN ORLEN S.A. przeznaczy na wypłatę dywidendy kwotę 641,6 mln złotych tj. 30,2% ze zrealizowanego w 2012 zysku netto w kwocie przekraczającej 2,1 mld złotych. Dzień dywidendy to 26 lipca, a termin jej wypłaty ustalono na 13 sierpnia 2013 roku.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało na nową kadencję siedmioosobową Radę Nadzorczą w składzie:
- Angelina Sarota– Przewodnicząca Rady
- Cezary Banasiński
- Grzegorz Borowiec
- Artur Gabor
- Michał Gołębiowski
- Cezary Możeński
- Leszek Jerzy Pawłowicz

Kryteria niezależności według przedstawionych oświadczeń spełnia trzech Członków Rady obecnej kadencji i są to Leszek Jerzy Pawłowicz, Cezary Banasiński oraz Artur Gabor. Sześciu nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej pełniło swoje funkcje w poprzedniej kadencji. Pierwszą kadencję w Radzie PKN ORLEN rozpoczął Cezary Możeński. 

Cezary Możeński

Wykształcenie
1994 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej
1976-1981 Politechnika Krakowska, Wydział Chemiczny, Inżynieria chemiczna,

Ukończone kursy i studia podyplomowe:
1998-2012 kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa pracy dla osób kierujących pracownikami
2002 kurs ISO 9001:2000
2002 kurs i złożony egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
2003 Zarządzanie procesami produkcyjnymi i skuteczne zarządzanie personelem
2013 Harvard Business Pub.: The Strategic Leadership Academy

Przebieg pracy zawodowej:
1981 – 2000 - Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Kierownik Zespołu Badawczego.
2000 – 2004 - Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Dyrektor Produkcji i Rozwoju, Dyrektor Strategii, Rozwoju i Inwestycji
2002 – 2004 - "Melamina III" Sp. z o.o, Prezes Zarządu
2003 – 2005 - Masz-ZAP Sp. z o.o. , Przewodniczący Rady Nadzorczej
2005 – 2006 „Brasco” S.A., Członek Zarządu
2004 – 2006 – Kompania Spirytusowa „Wratislawia” Polmos Wrocław S.A., Prezes Zarządu
Od 2006 - Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Dyrektor
Od 2008 – Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej