25.04.2013

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w I kwartale 2013 r.

W I kw. br. PKN ORLEN poprawił wyniki operacyjne wg LIFO i utrzymał dobrą sytuację finansową pomimo dużych wyzwań rynkowych – spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego i spadku konsumpcji paliw. Grupa ORLEN osiągnęła wyższe o 4% (r/r) łączne wolumeny sprzedaży, przede wszystkim dzięki wzrostowi w segmencie rafineryjnym. EBITDA wg LIFO wzrosła o ponad 150 mln PLN, na co największy wpływ miało zwiększenie o blisko 40% zysku operacyjnego wg LIFO w Petrochemii.

Zgodnie z polityką dywidendową zapisaną w strategii Koncernu, Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 PLN na akcję. Realizując politykę inwestycyjną zamknięto fazę przygotowawczą i uruchomiono budowę bloku energetycznego we Włocławku. Konsekwentnie prowadzone są także projekty poszukiwawcze na koncesjach należących do ORLEN Upstream. Zakończony został 6 odwiert badawczy, a kolejne 2 są już w przygotowaniu. W najbliższych tygodniach przeprowadzone zostanie pierwsze wiercenie horyzontalne ze szczelinowaniem. W ramach dywersyfikacji finansowania, rozważane jest uruchomienie programu obligacji detalicznych.

W I kwartale 2013 roku PKN ORLEN zanotował:

  • EBIDTA wg LIFO wyższa o 150 mln PLN (r/r)
  • 0,4 mld PLN EBIT wg LIFO
  • Wzrost wolumenów sprzedaży o 4% (r/r)
  • Dźwignia finansowa na poziomie 26,9%

Na wyniki Koncernu w I kwartale 2013 r. wpływały poprawiające się marże rafineryjne i petrochemiczne, widoczny spadek konsumpcji paliw na wszystkich rynkach macierzystych oraz relacje kursowe. Grupa osiągnęła niższe o 6% niż rok wcześniej przychody głównie z powodu wpływu zdarzeń jednorazowych w postaci transakcji sprzedaży w I kwartale 2012 jednej transzy zapasów obowiązkowych. Wynik operacyjny EBIDTA wg LIFO wzrósł o 20% do 932 mln PLN w efekcie wyższych marż rafineryjnych i petrochemicznych, a także wzrostu wolumenów sprzedaży. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 394 mln PLN i był niemal dwukrotnie wyższy od osiągniętego rok temu.

– Pierwszy kwartał był trudny z powodu spowolnienia gospodarczego i spadku konsumpcji paliw. Pomogły nam jednak marże rafineryjne i petrochemiczne oraz zwiększenie wolumenów sprzedaży. Pozwoliło to na utrzymanie dobrej sytuacji płynnościowej przez co możemy bez przeszkód realizować założony program inwestycji, które zdywersyfikują nasze źródła przychodów w przyszłości – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wyższe marże wsparły wzrost wyniku Petrochemii, która wypracowała zysk EBIDTA wg LIFO na poziomie 678 mln PLN, o 38% wyższy niż rok wcześniej. Pozytywny wpływ sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego w zakresie marż dla polimerów i monomerów był ograniczony spadkiem wolumenów sprzedaży tych produktów wynikającym z optymalizacji zapasów przez odbiorców. Jednocześnie warunki atmosferyczne osłabiły koniunkturę na nawozy sztuczne, czego efekty częściowo skompensował wzrost wolumenu PCW.

Mimo wysokiej sprzedaży w segmencie rafineryjnym (wzrost 9% r/r), odnotowanej głównie w Polsce i na rynkach na których działa ORLEN Lietuva, wynik segmentu pozostaje pod negatywnym wpływem wyceny zapasów i zdarzenia jednorazowego wynikającego z transakcji odkupu zapasów obowiązkowych, poprawiającego wynik w zeszłym roku. Zysk EBIDTA wg LIFO wyniósł w Rafinerii 276 mln PLN i był niższy niż rok wcześniej o 11%. Jednak po oczyszczeniu wyniku I kwartału 2012 roku z wpływu jednorazowych zdarzeń, jest on wyższy o ok. 200 mln PLN.

Segment detaliczny wypracował wyższy o 7% zysk operacyjny EBIDTA niż rok wcześniej, chociaż pozostawał pod silnym wpływem wolniejszego niż w I kwartale 2012 r. tempa wzrostu PKB na wszystkich rynkach PKN ORLEN oraz zdecydowanego spadku konsumpcji paliw. Popyt na benzyny obniżył się w I kwartale – w zależności od rynku – od 6 do 10%, a na olej napędowy w granicach 2-4% – z wyjątkiem Czech, gdzie wzrósł o 2%. Uwarunkowania rynkowe przełożyły się na niższą o 4% sprzedaż segmentu detalicznego, zniwelowaną przez wpływy ze sprzedaży pozapaliwowej i częściową poprawę marż w Polsce. Na koniec kwartału zysk EBIDTA wyniósł 123 mln PLN.

Wskaźniki finansowe Koncernu pozostają na bezpiecznym poziomie. W I kwartale 2013, głównie w wyniku odkupu jednej z transz zapasów obowiązkowych i różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych, zadłużenie wprawdzie wzrosło, ale dźwignia finansowa pozostała na bezpiecznym poziomie 26,9%.

– Pomimo wyzwań rynkowych w pierwszych miesiącach tego roku, zakończyliśmy I kwartał utrzymując dobrą sytuację finansową Koncernu. Pozwoliło nam to po raz pierwszy od 5 lat zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 złotego na akcję – podsumował Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN.

Realizacja programu inwestycji nakreślona w strategii Grupy ORLEN do 2017 r. w I kwartale wyniosła ponad 300 mln PLN. W ramach zadań w poszczególnych obszarach rozpoczęta została budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Płocku. Kontynuowana jest także budowa instalacji Vacuum Flasher (rodzaj destylacji próżniowej) w ORLEN Lietuva. Pierwsza z nich, dzięki zaawansowanej technologii zmniejszy o 97 % emisję dwutlenku siarki z Elektrociepłowni, druga zwiększy uzysk paliw rafinerii o ponad 2 pp. W segmencie petrochemicznym trwa modernizacja Instalacji Amoniaku w Anwilu oraz prace na instalacjach Olefin i Kwasu Siarkowego w Płocku. Rozpoczęto zakupy licencji na technologie na instalacji Fenolu i Metatezy. Prowadzone są też prace nad obniżeniem energochłonności Olefin i kompleksu PX/PTA. Z kolei segment detaliczny rozwija i optymalizuje sieć sprzedaży. W I kwartale uruchomiono 4 nowe obiekty w Polsce, 10 poddanych zostało modernizacji (9 – Polska, 1 – Niemcy), a 6 stacji wyłączono z sieci. W ciągu roku przybyło też 108 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro i obecnie jest ich już ponad 800.

PKN ORLEN przygotowuje się do kolejnych odwiertów, które zostaną wykonane w II i III kwartale tego roku. Koncern zakończył już szósty odwiert w złożach niekonwencjonalnych i przygotowuje się do kolejnych dwóch oraz pierwszych zabiegów szczelinowania na koncesjach Wierzbica i Lubartów.
PKN ORLEN planuje również na ten rok prace w zakresie konwencjonalnych projektów poszukiwawczych obejmujących gaz i ropę naftową. Trwają prace nad drugim odwiertem rozpoznawczym zlokalizowanym na Niżu Polskim i przygotowania do pierwszego wiercenia na szelfie łotewskim, zaplanowanego na II kwartał tego roku.

Rozpoczęła się budowa elektrowni gazowej we Włocławku. W I kwartale zakończył się etap przygotowawczy i sfinalizowano umowy z konsorcjum General Electric i SNC Lavalin pełniącym rolę generalnego wykonawcy, które rozpoczęło pierwsze prace. Uruchomienie bloku planowane jest na koniec 2015 r. Zaawansowane są przygotowania do podjęcia decyzji o realizacji drugiego z planowanych projektów energetycznych – budowy bloku gazowo-parowego w Płocku, które wkroczyły w fazę szczegółowych analiz ekonomicznych, po uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz wykonaniu analizy wariantowej i studium wykonalności.