01.12.2014

Konsolidacja aktywów rafineryjnych Grupy ORLEN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Równocześnie w przypadku Rafinerii Trzebinia zdecydowano o połączeniu z dwiema spółkami zależnymi - Fabryka Parafin Naftowax i Zakładowa Straż Pożarna. Podmiot będzie prowadził działalność pod nazwą ORLEN Południe.

Połączenia zostaną dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanych Spółek na Rafinerię Trzebinia, z równoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji dla dotychczasowego jedynego akcjonariusza Rafinerii Nafty Jedlicze czyli PKN ORLEN. Rejestracja połączenia powinna nastąpić z początkiem 2015 roku. W następstwie realizowanego obecnie wykupu przymusowego ok. 0,54% akcji Rafinerii Trzebinia docelowo jedynym akcjonariuszem przyszłej ORLEN Południe zostanie PKN ORLEN.

Liczymy, że podjęte działania konsolidacyjne pozwolą na optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów, w szczególności w zakresie instalacji produkcyjnych łączonych Spółek i przyniosą oszczędności w przyszłym funkcjonowaniu ORLEN Południe – powiedział Krystian Pater, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Produkcji.

Przeprowadzone działania konsolidacyjne są zgodne ze strategią Koncernu zakładającą sukcesywną optymalizację struktury Grupy ORLEN. Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze ściśle ze sobą współpracują w ramach bieżącej działalności. Od ubiegłego roku łączy je również unia personalna na poziomie Zarządu.