15.12.2014

Wynegocjonowano porozumienie ze Związkami Zawodowymi

15 grudnia w Płocku podczas kolejnego spotkania negocjacyjnego dotyczącego ustalenia zasad świadczeń dla odchodzących pracowników związanych z wprowadzeniem czterobrygadowego systemu organizacji czasu pracy, Pracodawca oraz wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe parafowały porozumienie restrukturyzacyjne dające pracownikom możliwość otrzymania dodatkowych odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

Kwoty odpraw będą uzależnione m.in. od trybu rozwiązania umowy, wysokości wynagrodzenia i stażu pracy, a maksymalna wysokość odpraw może wynieść 95 tys. złotych. Porozumienie wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy związkowe oraz Zarząd PKN ORLEN.

Niezależnie od wynegocjowanego porozumienia Strony uzgodniły także, że wraz z jego wejściem Pracodawca utrzyma dodatkowe 7 dni wolnych dla pracowników w obszarze produkcji udzielanych na dotychczasowych zasadach. Strony omówiły także inne tematy związane z wejściem w życie nowej organizacji pracy jak m.in. kwestie wyrównania dodatku zmianowego dla pracowników produkcji itp.

Szczegółowy harmonogram i zasady porozumienia będą komunikowane po jego wejściu w życie.