24.04.2014

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w I kwartale 2014 r.

Wzrost sprzedaży detalicznej oraz produktów petrochemicznych ORLENU. W I kwartale br. pomimo trudnego otoczenia rynkowego – niskiego poziomu marży rafineryjnej i dyferencjału Brent/Ural – PKN ORLEN utrzymał wskaźniki operacyjne na poziomie zbliżonym do rezultatów z I kwartału 2013 r. Grupa ORLEN odnotowała rekordowy wynik w sprzedaży detalicznej, natomiast petrochemia istotnie wsparła wyniki w obszarze downstream. Po raz pierwszy w historii Koncern odnotował także produkcję węglowodorów z własnych złóż, na poziomie 330 tys. boe w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Kontynuując nakreśloną w strategii Koncernu politykę dywidendową, Zarząd PKN ORLEN zarekomendował przeznaczenie niemal całego ubiegłorocznego zysku netto na wypłatę dywidendy za 2013 r. w wysokości 616 mln zł, tj. 1,44 zł na akcję. Jednocześnie w I kwartale 2014 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN podjęła decyzję o powołaniu zarządu Spółki w niezmienionym składzie na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 15 maja.

W I kwartale 2014 roku PKN ORLEN zanotował:
• EBIDTA wg LIFO wyższa o ponad 40 mln zł (r/r)
• Wzrost wolumenów sprzedaży w detalu o 6% (r/r) i petrochemii o 4% (r/r)
• Dźwignię finansową na poziomie 24,8%

Na wyniki Koncernu w I kwartale 2014 r. istotny wpływ miał spadek marży rafineryjnej i dyferencjału Brent/Ural o (-) 3,1 USD/bbl oraz umocnienie średniego kursu złotego względem dolara i osłabienie względem euro. Jednocześnie odnotowano spadek średnich cen ropy naftowej o (-) 5 USD/bbl w stosunku do I kwartału 2013 r.

Wynik operacyjny EBIDTA wg LIFO wzrósł o 43 mln zł do poziomu 953 mln zł, głównie dzięki zwiększeniu wolumenów sprzedaży w detalu o 6% (r/r) oraz petrochemii o 4% (r/r). Pozwoliło to na zredukowanie wpływu obciążenia rezultatów Grupy przez gorszy wynik w rafinerii, będący konsekwencją niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego oraz spadku sprzedaży na rynkach obsługiwanych przez ORLEN Lietuva.

– W ciągu ostatnich trzech miesięcy, mimo gorszych niż rok wcześniej warunków rynkowych dla branży, wypracowaliśmy wynik EBITDA LIFO na poziomie blisko 1 mld zł. Rezultat zawdzięczamy znakomitym wynikom detalu i petrochemii. W wynikach widzimy już też efekty zakupu kanadyjskiej Spółki bowiem w minionym kwartale odnotowaliśmy pierwsze zyski w segmencie wydobycia. Niestety z wciąż trudnym otoczeniem ekonomicznym zmaga się segment rafinerii, co znajduje negatywne odzwierciedlenie w rezultatach finansowych – podsumował Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 
– Ze szczególnym wyzwaniem mierzymy się od kilku miesięcy na Litwie, gdzie przy niekorzystnych warunkach rynkowych i makroekonomicznych, próbujemy zmniejszać koszty, ale potencjał podejmowanych w ostatnich latach wewnętrznych działań restrukturyzacyjnych już się wyczerpuje. Dlatego w ostatnich dniach przedstawiliśmy sytuację premierowi Litwy podkreślając, iż z naszego punktu widzenia konieczne jest natychmiastowe wdrożenie przez tamtejsze władze konkretnych rozwiązań, które pomogą zmniejszyć koszty logistyczne ORLEN Lietuva. Nasze argumenty spotkały się ze zrozumieniem i liczymy na rządowe propozycje rozwiązania tej trudnej sytuacji w najbliższym czasie – dodał Jacek Krawiec.

Rekordowy wynik EBITDA w I kwartale – 234 mln zł – odnotował segment detaliczny, co oznacza wzrost o 111 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Było to związane ze zwiększeniem łącznych wolumenów sprzedaży o 6% (r/r). PKN ORLEN odnotował także wzrost marż paliwowych i pozapaliwowych oraz umocnił swoje udziały na wszystkich rynkach.

Segment petrochemiczny wypracował w I kwartale wynik EBITDA LIFO na poziomie 547 mln zł, przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (r/r). Na polskim rynku Koncern odnotował w tym okresie wzrost sprzedaży nawozów o 13% (r/r) oraz PTA o 6% (r/r). Z kolei w Czechach o 18% (r/r) wzrosła sprzedaży poliolefin. Rezultat finansowy wsparło osłabienie kursu złotówki względem euro, a obciążyło pogorszenie marż handlowych.

W segmencie rafineryjnym wynik EBITDA LIFO w wysokości 274 mln zł w I kwartale wciąż pozostawał pod silną presją czynników makroekonomicznych. Wzrost wolumenów sprzedaży w Czechach o 20% (r/r) przy porównywalnej sprzedaży (r/r) w Polsce został zniwelowany przez niższą sprzedaż (r/r) na rynkach obsługiwanych przez ORLEN Lietuva. Utrzymujące się niekorzystne czynniki rynkowe i związana z nimi konieczność optymalizacji kosztów spowodowały ograniczenie przerobu ropy w litewskiej rafinerii o 41%. Na wynik segmentu w I kwartale wpływ miał również spadek marży rafineryjnej i dyferencjału.

W trudnym otoczeniu makroekonomicznym Grupa ORLEN kontynuuje działania mające na celu utrzymanie stabilnej pozycji finansowej. Dźwignia finansowa została utrzymana w przedziale zgodnym ze strategią. Koncern odnotował przejściowy wzrost zadłużenia ze względu na zwiększenie kapitału pracującego i odkup transzy zapasów obowiązkowych. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania w kwietniu br. Koncern sfinalizował program obligacji detalicznych poprzez emisję dwóch serii na łączną kwotę do 300 mln zł. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 1,44 zł na akcję, co oznacza 3,0% stopy zwrotu w odniesieniu do średniego poziomu ceny akcji PKN ORLEN w 2013 r.

– Pomimo niezwykle trudnej sytuacji makroekonomicznej PKN ORLEN nie tylko wypracowuje stabilne wyniki, ale także utrzymuje bezpieczną sytuację finansową. Chcemy realizować nasze zobowiązania wobec akcjonariuszy przyjęte w strategii, także w zakresie polityki dywidendowej. Zarekomendowany poziom wypłaty jest adekwatny do osiągniętych w 2013 r. wyników i uwzględnia priorytety inwestycyjne, przy zachowaniu bezpiecznych fundamentów finansowych Koncernu – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W segmencie upstream Koncern koncentrował się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału posiadanych aktywów poszukiwawczych i wydobywczych. W ramach projektu Lublin Shale w I kwartale 2014 r. wykonano odwiert poziomy na koncesji Wodynie-Łuków oraz prace przygotowawcze do akwizycji danych sejsmicznych na koncesji Wołomin. W ramach prac poszukiwawczych na złożach konwencjonalnych w drugiej połowie kwietnia PKN ORLEN rozpoczął wiercenie pierwszego pionowego otworu w poszukiwaniu złóż na koncesji Lublin. Dzięki przejęciu kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd, średnie wydobycie Koncernu w I kwartale 2014 r. wyniosło 3,7 tys. boe/d. W tym czasie w ramach bieżącej działalności operacyjnej w Kanadzie, TriOil wykonał 8 nowych otworów brutto (6,3 netto).

I kwartał 2014 r. to również okres kontynuowania przez Koncern projektów w segmencie energetycznym. Zgodnie z harmonogramem realizowane są prace związane z budową bloku parowo-gazowego we Włocławku. Flagowy projekt strategii energetycznej umożliwi wejście na nowy rynek przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla Grupy ORLEN na optymalnym poziomie kosztowym. Analizowana jest również koncepcja realizacji podobnego projektu w Płocku. Ostateczna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta na podstawie wyników analizy opłacalności projektu.