15.05.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło dziś sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym za 2013 rok. Akcjonariusze przychylili się także do rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy na poziomie 1,44 zł na akcję. Decyzją Walnego Zgromadzenia skład Rady Nadzorczej Spółki został rozszerzony do dziewięciu członków. Formalnie swoją trzecią kadencję rozpoczął  Zarząd Spółki powołany przez Radę w marcu tego roku.

Decyzją Walnego Zgromadzenia wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN otrzymali absolutorium. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe za 2013 rok. Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o podziale zysku za ubiegły rok akceptując przeznaczenie kwoty prawie 616 mln zł na wypłatę dywidendy na poziomie 1,44 zł na akcję. Dzień dywidendy wyznaczony został na 16 czerwca, a termin jej wypłaty ustalono na 8 lipca 2014 roku.

– W strategii zarysowaliśmy docelowy poziom dywidendy w wysokości 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki. Zarekomendowany przez nas poziom dywidendy jest adekwatny do osiągniętych w 2013 r. wyników finansowych, ale jednocześnie uwzględnia priorytety inwestycyjne – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Obecna polityka dywidendowa jest możliwa przede wszystkim dzięki realizacji w ostatnich latach wielu działań optymalizujących kapitał pracujący i zmniejszających zadłużenie. Redukcja zadłużenia netto do poziomu 4,6 mld zł (na koniec 4 kwartału 2013 r.) pozwoliła obniżyć dźwignię finansową do bezpiecznego poziomu poniżej 20%.

Walne Zgromadzenie rozszerzyło skład Rady Nadzorczej z siedmiu do dziewięciu członków. Skarb Państwa korzystając z prawa do wyznaczenia jednego członka Rady zgłosił kandydaturę Macieja Bałtowskiego. Akcjonariusze zaakceptowali również kandydatury Adama Ambrozika i Radosława Kwaśnickiego. W wyniku zmian Rada Nadzorcza Spółki pracować będzie w składzie:     

- Angelina Sarota
- Adam Ambrozik
- Maciej Bałtowski
- Cezary Banasiński 
- Grzegorz Borowiec 
- Artur Gabor 
- Radosław Kwaśnicki
- Cezary Możeński 
- Leszek Jerzy Pawłowicz

Kryteria niezależności według przedstawionych oświadczeń spełnia trzech Członków Rady obecnej kadencji i są to: Leszek Jerzy Pawłowicz, Cezary Banasiński oraz Artur Gabor.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczyna się nowa trzyletnia kadencja Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu powierzone zostało ponownie Jackowi Krawcowi, pełniącemu tę funkcję od 2008 roku. W skład Zarządu powołanego na następną kadencję weszli także: Sławomir Jędrzejczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Piotr Chełmiński -Członek Zarządu ds. Petrochemii, Krystian Pater - Członek Zarządu ds. Rafinerii oraz Marek Podstawa - Członek Zarządu ds. Sprzedaży. 

Adam Ambrozik - Radca Ministra. Pełni obowiązki dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zajmuje się nadzorem nad spółkami znajdującymi się w restrukturyzacji, a także nadzoruje sprawy związane z udzielaniem wsparcia i pomocy publicznej z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców oraz przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
W przeszłości zajmował się nadzorem właścicielskim i wdrażaniem nowych projektów biznesowych w prywatnej grupie kapitałowej. Ponadto przez 5 lat pełnił rolę Sekretarza Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych z ramienia organizacji pozarządowej Pracodawcy RP.
Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Zarządzanie i Marketing na Politechnice Lubelskiej.

Radosław L. Kwaśnicki - Radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. W 2011 roku uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek. Arbiter krajowy i międzynarodowy. W latach 2010 - 2012 Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu). Od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu.
Posiada bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym, które zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych.
Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.
Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Redaktor oraz autor, a także współautor kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”. Wykładowca na zajęciach dla aplikantów radcowskich (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie), wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.

Maciej Bałtowski – Profesor zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Od marca 2008 roku do czerwca 2013 roku był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej PGE SA. Wcześniej członek rad nadzorczych wielu spółek, m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa SA w Lublinie (1998-2000) oraz Rady Nadzorczej Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG (2001-2003).
Autor ośmiu książek oraz wielu artykułów i ekspertyz poświęconych zagadnieniom transformacji i prywatyzacji polskiej gospodarki oraz nadzorowi właścicielskiemu. W latach 2001-2003 ekspert Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, współautor poselskiego projektu ustawy o nadzorze właścicielskim państwa. Od listopada 2010 roku. członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.