23.04.2015

PKN ORLEN korzysta na niskich cenach ropy

PKN ORLEN w I kwartale br. wypracował zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 1,9 mld PLN. Osiągnięciu dobrego wyniku sprzyjało zarówno otoczenie makroekonomiczne (wzrost marży downstream, niskie ceny ropy naftowej), jak i większa efektywność Koncernu i wzrost wolumenów sprzedaży (r/r) w Downstreamie i Detalu. Jednocześnie kontynuowane były rozwojowe projekty energetyczne we Włocławku i Płocku w obszarze kogeneracji przemysłowej. Pomimo negatywnego wpływu obniżenia cen ropy naftowej na segment Upstream, średnie dzienne wydobycie na koncesjach Koncernu w Kanadzie wyniosło 6,7 tys. boe dziennie, przy racjonalizacji nakładów w tym obszarze działalności. 

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 roku PKN ORLEN zmniejszył zadłużenie o (-) 0,6 mld PLN. W ramach kontynuacji polityki dywidendowej Zarząd Koncernu zarekomendował wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości 1,65 PLN na akcję.


W I kwartale 2015 roku PKN ORLEN wypracował:

  • Zysk operacyjny EBITDA LIFO wyższy o 0,9 mld PLN (r/r)
  • Wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach łącznie o 9% (r/r) 
  • Przepływy operacyjne na poziomie 1 mld PLN


Na wyniki Koncernu w I kwartale 2015 r. znaczący wpływ miał wzrost marży downstream do poziomu 12,6 USD/bbl oraz wolumenów sprzedaży łącznie o 9%. W tym czasie odnotowano także spadek średniej ceny ropy Brent o 54 USD/bbl w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego, a także osłabienie średniego kursu PLN względem USD oraz stabilizację kursu PLN względem EUR. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN ORLEN zanotowano wzrost zużycia olejów napędowych, a w Polsce, Niemczech oraz Czechach także benzyn. Zysk operacyjny EBIDTA LIFO wzrósł o 0,9 mld PLN do poziomu 1,9 mld PLN, na skutek poprawy wyniku w segmencie Downstream oraz rekordowego zysku w segmencie detalicznym.


– Wyniki pierwszego kwartału dowodzą naszej elastyczności oraz umiejętnego wykorzystania szans wynikających ze sprzyjającego otoczenia rynkowego. Szczególnie wyraźnie obrazują to wyższe o 9% łączne wolumeny sprzedaży. W poprzednim kwartale, historycznie zwykle słabszym niż pozostała część roku, wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki w Downstreamie i Detalu na wszystkich rynkach macierzystych. Koncentrujemy się na maksymalizacji efektów podstawowej działalności, ale nie zwalniamy też tempa rozwoju i zgodnie z harmonogramem realizujemy kluczowe projekty inwestycyjne – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.


Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku, były kolejnym bardzo dobrym okresem dla segmentu detalicznego Grupy ORLEN, który osiągnął rekordowy dla I kwartału wynik EBITDA LIFO na poziomie 283 mln PLN, co oznacza wzrost o 49 mln PLN (r/r). Koncern zwiększył w tym czasie łączne wolumeny sprzedaży detalicznej o 4% (r/r), a także odnotował wzrost udziałów na rynku polskim i czeskim. Rezultat ilościowy detalu został wsparty poprawą marż paliwowych (r/r) na rynku niemieckim i czeskim, przy ich porównywalnym poziomie na rynku polskim i litewskim, oraz poprawą marż pozapaliwowych (r/r) na wszystkich rynkach. Jednocześnie Koncern konsekwentnie rozwijał sieć sprzedaży pozapaliwowej, która na koniec I kwartału 2015 liczyła łącznie 1277 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce, co oznacza wzrost o 196 punktów (r/r).


Segment Downstream Grupy ORLEN osiągnął w I kwartale 2015 roku zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 1,7 mld PLN, oznaczający wzrost o 920 mln PLN (r/r). Dzięki m.in. pozyskaniu nowych kontrahentów w Polsce, poprawie sytuacji rynkowej w Czechach oraz większej sprzedaży lądowej i morskiej przez ORLEN Lietuva, odnotowano wzrost sprzedaży łącznie o 10% (r/r). Na wynik pozytywny wpływ miało otoczenie makroekonomiczne, w tym przede wszystkim wzrost modelowej marży downstream o 3,1 USD/bbl (r/r) wraz osłabienie średniego kursu PLN względem USD o 22%. Z punktu widzenia dalszego rozwoju aktywów petrochemicznych w Grupie ORLEN kluczowa była - uzyskana w I kwartale br.- prawomocna decyzja czeskiego Urzędu Antymonopolowego dotycząca przejęcia przez Unipetrol od włoskiego koncernu ENI akcji Česká Rafinérská.


W I kwartale 2015 roku Koncern konsekwentnie realizował strategię dotyczącą budowy mocy energetycznych, jako wzmocnienia segmentu Downstream. We Włocławku, gdzie realizowany jest projekt budowy bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe, trwały prace montażowe wszystkich układów pomocniczych, elektryki i automatyki. Wykonano także przyłącza gazowe i energetyczne. Testowe uruchomienie turbiny we Włocławku planowane jest w II połowie roku, a sprzedaż energii rozpocznie się na przełomie 2015 i 2016 roku. Z kolei w Płocku, gdzie realizowana jest podobna inwestycja o mocy 596 MWe, trwały prace projektowe i uzgodnienia z wykonawcą oraz działania związane z realizacją prac po stronie infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Uruchomienie tej elektrociepłowni planowane jest na koniec 2017 roku.


W obszarze wydobycia w I kwartale 2015 roku Koncern osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 14 mln PLN. Na zmniejszenie wyniku o (-) 17 mln PLN (r/r) wpływ miało prowadzenie prac konserwacyjnych infrastruktury przesyłowej w prowincji Alberta oraz dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji na rynku ropy i gazu. W tym czasie na rynku kanadyjskim rozpoczęto wiercenie 2 nowych otworów (1,6 netto – wielkości skorygowane o udziały innych partnerów), przeprowadzono 6 zabiegów szczelinowania (4,2 netto) oraz włączono 1 otwór do wydobycia (0,7 netto). Średnia dzienna produkcja węglowodorów w tym okresie wyniosła 6,67 tys. boe/d i była wyższa o 80% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego.


W zakresie prac prowadzonych w Polsce na koncesjach konwencjonalnych na koniec I kwartału 2015 r. zrealizowano dwa odwierty rozpoznawcze w projekcie Sieraków i jeden odwiert poszukiwawczy dla projektu Karbon. W tym czasie kontynuowano również prace przygotowawcze do zagospodarowania części obszaru projektu Sieraków, które objęły wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania i dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej. W projekcie Karbon prowadzono też prace przygotowawcze do akwizycji danych sejsmicznych 3D na koncesji Lublin. Z kolei w ramach projektów niekonwencjonalnych w Polsce zakończono odwiert pionowy na koncesji Wołomin oraz prowadzono prace przygotowawcze do zabiegu szczelinowania otworu na koncesji Wierzbica oraz akwizycji danych sejsmicznych 2D i 3D na koncesjach Wodynie-Łuków i Wierzbica. Rozpoczęto także akwizycję danych sejsmicznych 2D na koncesji Sieradz.

 
W pierwszym kwartale sytuacja makro nam sprzyjała, co dzięki stale rosnącej efektywności Koncernu pozwoliło na wypracowanie wysokich przepływów pieniężnych. Dobra sytuacja finansowa PKN ORLEN pozwala nam konsekwentnie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.


W I kwartale br. Koncern został doceniony przez szereg niezależnych ośrodków eksperckich, przede wszystkim w zakresie polityki pracowniczej i etycznego prowadzenia biznesu. PKN ORLEN nadal pozostaje jedyną firmą z Europy Środkowej i Wschodniej wśród najbardziej etycznych firm na świecie i ponownie został wyróżniony przez amerykański Ethisphere Institute tytułem „The World’s Most Ethical Company 2015”. Z kolei zrównoważona polityka w zakresie zatrudnienia zaowocowała przyznaniem PKN ORLEN wyróżnień „Top Employer Polska 2015” oraz "Najbardziej Pożądany Pracodawca 2014" w kategorii Energetyka Paliwa, Wydobycie, Chemia.